MUSV3104 - All verdens komposisjon: Et utvalg komposisjonspraksiser i globalt perspektiv

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet vil gi analytiske kommentarer til verker og komposisjonsteknikker fra Europa, Latin-Amerika, Nord-Amerika, Afrika, Midt-Østen og Øst-Asia som representerer tidsrommet fra ca. 1950 til i dag. Det vil bli lagt vekt på å gi forståelse for tradisjonssammenhenger, virkninger av kolonialisme og personlige estetikker. Også framføringskontekster og offentlige diskurser rundt musikken vil bli belyst. Verkutvalget vil være sjangeroverskridende, slik at både konsertmusikk, kammermusikk, teatermusikk og filmmusikk vil bli behandlet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3104
- har fordypet kunnskap om komposisjonspraksiser i et globalt perspektiv
- har kunnskap om faghistoriske og nyere problemstillinger innen komposisjonspraksiser i et globalt perspektiv
- har kunnskap om fagspesifikk teori og metode innen komposisjonspraksiser i et globalt perspektiv
- har kunnskap som muliggjør en vitenskapsteoretisk plassering av komposisjonspraksiser i et globalt perspektiv inn i et større rammeverk av forskningsteori og refleksjon

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3104
- kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale
- kan på selvstendig grunnlag finne frem til, og vurdere relevant forskningsbasert kunnskap for å belyse en problemstilling innen komposisjonspraksiser i et globalt perspektiv
- kan på grunnlag av sin fordypede kunnskap diskutere faglige tekster på en differensiert måte, gå i dialog med andres tekster og føre et eget resonnement, skriftlig så vel som muntlig
- kan anvende metoder som er spesifikke for komposisjonspraksiser i et globalt perspektiv på selvstendig kritisk grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelor- eller masterprogrammet i musikkvitenskap.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.