MUSV3103 - Italiensk opera på 1800-tallet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet konsentrerer seg omkring italiensk repertoaropera fra 1800-tallet, spesielt av Rossini, Donizetti, Bellini og Verdi, med utgangspunkt i pensumboken Philip Gossett, Divas and Scholars. Performing Italian Opera (University of Chicago 2006).

Pensum dreier seg om forskning og edisjon av operapartitur, samt om motsetningen mellom praksis ("Divas") og teori ("Scholars"). Stor vekt kommer å legges på DVD-visning av sentrale operaer av de nevnte komponistene. Alt dette blir en viktig grunn for videre analyse og for eksamen.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3103
- har fordypet kunnskap om italiensk opera i det 19. århundre
- har generell kunnskap om italiensk opera i det 19. århundre
- har kunnskap om viktige teorier, forskningsmetoder og analyseverktøy innen italiensk opera i det 19. århundre
- har kunnskap om sentrale problemstillinger innen italiensk opera i det 19. århundre

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3103
- kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale
- kan gjøre egne refleksjoner på grunnlag av, og i forlengelsen av den tilegnede kunnskapen
- kan anvende den tilegnede kunnskapen om analyseverktøy og forskningsmetoder på materiale som for kandidaten er nytt og ukjent
- kan reflektere over egen faglig utøvelse innen italiensk opera i det 19. århundre og utvikle denne under veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelor- eller masterprogrammet i musikkvitenskap.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.