MOP4202 - Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 2 operasjonssykepleie

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Inkluderer hovedemnene fra rammeplaner for AIO-utdanningene:
Hovedemne 1: Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner.
Hovedemne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner.
Hovedemne 3: Operasjonssykepleie, fag og yrkesutøvelse (jmfr. Rammeplan for Videreutdanningi operasjonssykepleie )

Læringsutbytte

Studenten

Kunnskaper:

- har spesialisert innsikt innenfor kirurgi og operasjonssykepleie og avansert kunnskap om relevante emner innenfor anestesiologi og intensivmedisin.
- har inngående kunnskap om prinsipper for administrering av avansert medisinsk utstyr som brukes i behandling innenfor egen fordypning

Ferdigheter:

- kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis
- kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor spesialsykepleie og behandling innenfor egen fordypning
- kan arbeide selvstendig med teoretisk problemløsning relatert til forordnet behandling innenfor eget spesialfelt

Generell kompetanse:

- har generell kunnskap innenfor sykepleie til akutt kritisk syke pasienter, og dybdekunnskap innenfor eget spesialområde
- har en spesialisert forståelse av sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Annet
Simulering

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent flervalgstest med minimum 70% riktig besvarelse: Operasjonssykepleie, anatomi og kirurgi

Mer om vurdering

Skriftlig, individuell hjemmeeksamen, 4 dager

Utsatt eksamen:
Ny eksamen settes opp i neste semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1

Kursmateriell

Blant annet:

Dåvøy, G.M, O.H. Eide, I. Hansen (red) (2009). Operasjonssykepleie . Oslo, Gyldendal akademisk

Rothrock, J. C., D. R. McEwen, et al. (2015). Alexander's care of the patient in surgery . St. Louis, Mo, Elsevier Mosby.

Fullstendig litteraturliste oppgis i undervisningsplan ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MOP4200 10.0 01.08.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen** 100/100

Utlevering
18.12.2017

Innlevering
21.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.