MOP4201 - Fordypning i operasjonssykepleie, del 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Administrasjon og ledelse av spesialavdeling

Teamarbeid og pasientsikkerhet

Flerkulturell kompetanse i spesialsykepleie

Operasjonssykepleie til utvalgte grupper av pasienter

Læringsutbytte

Kunnskaper

Viser avansert kunnskap innen kirurgi, mikrobiologi og hygiene

Viser inngående kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv

Viser avansert kunnskap om komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, kirurgi, leiring og hygiene

Viser avansert kunnskap om kirurgiske inngrep, leiring og instrumenters bruk og vedlikehold

Viser inngående kunnskaper om operasjonssykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon og ansvar uavhengig av type avdeling og pasientgruppe.

Viser inngående kunnskaper i den helhetlig operasjonssykepleien som for eksempel klargjøring av operasjonsfelt, sikre steril felt og forebygge risikofaktorer ved leiring og hypotermi etc. selvstendig

Viser avansert kunnskap i bruk av dokumentasjon og rapportering selvstendig

Viser avansert kunnskap i hygieniske og aseptiske prinsipper ifh til infeksjonsforebygging og smitteforebygging

Viser avansert kunnskaper om instrumenter, deres bruksområder og vedlikehold innen alle områder som student har hatt i sin hoved praksis

Viser inngående kunnskap om sterilsentralfunksjonen og renholdsfunksjonen, og den helhetlige operasjonssykepleien i forhold til dette

Viser avanserte kunnskaper i medikamentadministrasjon

Viser inngående kunnskaper i det å planlegge, prioritere og utføre helhetlig operasjonssykepleie selvstendig til en pasient med smitte

Viser inngående kunnskaper i vedlikehold og anvendelse av medisin-teknisk utstyr

Viser avansert kunnskap innen anatomi, kirurgi, mikrobiologi, infeksjonsmedisin og hygiene.

Viser inngående kunnskap i det å planlegge, prioritere og utføre operasjonssykepleie til utvalgte gruppe av pasienter for eksempel overvektige, eldre, flerkulturelle osv

Viser inngående kunnskaper om teamarbeid og pasientsikkerhet

Viser inngående/avanserte kunnskaper innen den helhetlige operasjonssykepleien som viser en utvikling av en identitet som operasjonssykepleier 


Ferdigheter:

Analyserer, begrunner og anvender kunnskap for identifisere pasientens behov for individuell og helhetlig operasjonssykepleie i elektive og akutte situasjoner utfra forskningsbasert kunnskap

Tar ansvar for å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper

Anvender og formidler observervasjoner, vurdering, planlegging, tiltak og evaluering overfor den akutt kritisk syke pasienten og utfører helhetlig operasjonssykepleie selvstendig både i elektive og akutte situasjoner

Anvender målrettet kommunikasjon overfor kollegaer, pasient og pårørende

Kontrollerer, klargjør og anvender avansert medisinsk utstyr, kirurgiske instrumenter og operasjonsmateriell.

Behersker steril assistanse i operasjonsfeltet.

Delegerer arbeidsoppgaver til beste for pasientbehandlingen og utnyttelse av ressurser i avdelingen.

Administrerer seg selv og andre medarbeidere slik at pasientens helse ivaretas

Fungerer i team, beholde oversikt og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress

Utøver operasjonssykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon

Tar ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av operasjonssykepleie til pasienten

Argumenterer faglig og begrunne sine handlinger utfra forskningsbasert kunnskap

Bedømmer akutte situasjoner selvstendig og deltar aktivt i akuttsituasjoner

Dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid på en forsvarlig måte

Utøver operasjonssykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes.


Generell kompetanse:

Gir assistanse og hjelper andre i teamet med oppgaver, gir og mottar feedback og sier ifra når pasientsikkerheten er truet

Argumenterer og utøver operasjonssykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og kunnskap om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter

Gir situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende

Veileder og underviser andre studenter og kolleger ut fra pedagogisk kunnskap

Viser evne til fagutviklingen og benytte forskningsbasert kunnskap som grunnlag i praksis

Identifiserer behov og delta i endringsprosesser som videreutvikler operasjonssykepleiefaget.

Utvikler identitet som operasjonssykepleier

Analyserer og evaluerer faglige problemstillinger med utgangspunkt i operasjonssykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Utøver operasjonssykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å værer akutt/kritisk syk

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Forelesning
Gruppearbeid
Simulering
Nettstøttet læring
Seminar
Veiledet praksis

Obligatoriske arbeidskrav:
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt- og sluttvurdering i praksisstudiet.
Fra og med kull 2017 gjelder i tillegg:
Deltakelse på simulering og temadager

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ny praksisperiode etter universitetets reglement for praksisstudier

Vurderingsformer:
Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær pa° over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

Fordypning i operasjonssykepleie del 2
Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1 og 2, MKS4000 og MOP4100 eller Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1, MOP4010

Kursmateriell

Hamberger, B. & Haglund, U. (2013). Kirurgi. 8. uppl. utg. Kir. Stockholm, Liber. 
Rothrock, J. C., McEwen, D. R. & Alexander, E. L. (2015). Alexander's care of the patient in surgery. 15th ed. utg. St. Louis, Mo, Elsevier Mosby.
Rothrock og Hamberger sine bøker er aktuelle og forventes som grunnlag i alle tre praksisperioder

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.