MOP4010 - Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1 operasjonssykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Tema fra rammeplanens hovedemne 2, deriblant
Grunnleggende cellebiologi og nevrofysiologi
Grunnleggende patofysiologi med vekt på svikt i respirasjon, sirkulasjon, eliminasjon og kroppens homeostas
Mikrobiologi og infeksjonsmedisin
Sepsis og multiorgansvikt
Hygiene
Kroppens reaksjoner på sykdom og traume
Farmakologi og medikamentregning
Kirurgiske snitt og sårtilheling
Blødning, hemostase og transfusjonslære
Smerter
Anatomi
Tumorlære

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Forklarer hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
Viser kunnskap om medisinsk behandling hos pasienter med svikt i vitale funksjoner
Viser forståelse for svikt av vitale funksjoner hos operasjonspasienten og kirurgisk patofysiologi
Viser inngående kunnskap om mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte som grunnlag for det infeksjonsforebyggende arbeidet som operasjonssykepleier
Viser inngående kunnskap om operasjonspasientens forsvar mot infeksjoner, resistensutvikling og antibiotikabehandling.
forklarer farmakologiske prinsipper og begreper for å kunne forstå medikamentelle behandlingsprinsipper

Ferdigheter:
Analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
Benytter sin forståelse av mikrobiologi, infeksjonsmedisin, hygiene, patofysiologi og behandling ved akutt, kritisk sykdom som grunnlag for funksjonen som spesialsykepleier
behersker medikamentregning

Generell kompetanse:
Viser en spesialisert forståelse av infeksjonsforebygging, sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom
anvender kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos operasjonspasienten

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
simulering
Oppgaveløsning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl. arbeidskrav - Passeringstest i medikamentregning
  • Obligatorisk arbeidskrav - simulering

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ny eksamen settes opp i starten av neste semester.

Sensorordning
Intern og ekstern sensor sensurer alle besvarelser

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)
Operasjonssykepleie (OPERA)

Forkunnskapskrav

Bygger på kunnskaper fra Bachelorutdanning i sykepleie og praksiserfaring tilsvarende 2 års klinisk praksis

Kursmateriell

Blant annet:
Henriksson, O., I. Lennermark, et al. (2014). Verdt å vite om væskebalansen : lærebok om vann-elektrolytt- og syre-base-balansen. Oslo, Gyldendal akademisk
Schøyen, R. and J. O. Josephsen (2011). Mikroorganismer og sykdom : lærebok i mikrobiologi og infeksjonssykdommer for helsepersonell. Oslo, Gyldendal akademisk.
Andersen, B. M. (2015). Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Bergen, Fagbokforl.
Fullstendig litteraturliste oppgis i undervisningsplan ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MKS4000 5.0 01.01.2017
MOP4100 5.0 01.01.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.