MOP4000 - Fordypning i operasjonssykepleie, del 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Å være akutt kritisk syk
Funksjons og ansvarsområder
Introduksjon til kunnskapsbasert praksis
Systematisk observasjon og vurdering
Kliniske prosedyrer I operasjonssykepleie
Medisinsk utstyr
Medikamentregning
Generell kirurgi
Anestesiformer
Pre-per og postoperative sykepleie
Leiring
Steril dekking og påkledning
Hygiene og mikrobiologi
Etisk og juridisk ansvarlighet

Læringsutbytte

Kunnskap:

Viser kunnskap om pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved akutt og eller/kritisk sykdom

Viser kunnskap om mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom

Kjenner igjen ulike former for stress og mestringsmekanismer og ivareta den akutt og/eller kritisk syke pasienten og pårørende i forhold til dette.

Viser inngående kunnskaper om sentrale kliniske prosedyrer innen operasjonssykepleie.

Viser inngående kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet

Viser kunnskap om etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av den akutt kritisk syke pasienten

Viser kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid

Viser inngående kunnskap innen mikrobiologi og hygiene

Viser inngående kunnskaper om og forståelse for operasjonssykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon, ansvar og ulike pasientmålgrupper.

Viser kunnskap om og kan forsvarlig håndtere aktuelle medikamenter

Viser kunnskaper om hygieniske og aseptiske prinsipper i forhold til infeksjonsforebygging og smittespredning.

Viser kunnskaper om ulike aktuelle instrumenter, deres bruksområder og vedlikehold innen aktuelt fagfelt

Viser inngående kunnskaper om sterilsentralfunksjonen og den helhetlige operasjonssykepleien i forhold til dette.

Viser kunnskaper om det mest vanlige medisinsk- tekniske utstyret som benyttes i avdelingen


Ferdigheter:

Anvender kunnskap i forhold til observasjon, vurdering, planlegging, tiltak og evaluering overfor den akutte kritiske pasienten og kan utføre en helhetlig operasjonssykepleie i samhandling med veileder

Anvender og har kunnskaper om forsvarlig anvendelse av ulike dokumentasjonsformer og rapportere den utførte sykepleien i samarbeid med praksisveileder

Utfører flere «deloppgaver» som for eksempel klargjøring av operasjonsfelt, sikre sterilt felt og forebygge risikofaktorer ved leiring og hypotermi etc. med mest mulig selvstendighet under veiledning

Benytter seg av avdelingens prosedyrer for aktuelt fagfelt på en forsvarlig måte under veiledning

Tar utgangspunkt i operasjonspasientens og pårørendes opplevelse av situasjonen og kommunisere, samhandle, informere, veilede og støtte både pasient og pårørende ut fra individuelle behov med veiledning

Anvender målrettet kommunikasjon overfor kollegaer, og andre aktuelle kommunikasjonsformer overfor pasienten og pårørende.

Planlegger og administrerer sitt arbeid med veiledning

Anvender hygieniske prinsipper i sykepleieutøvelsen

Utøver operasjonssykepleierens to funksjoner; steril assistanse og usteril/koordinerende funksjon med veiledning

Viser evne til å omsette kunnskaper innen mikrobiologi og hygiene i planlegging og utøvelse av operasjonssykepleie


Generell kompetanse:

Er bevisst egen læringsprosess, utarbeider og anvender egne læringsmål

Oppsøker og tar initiativ til læresituasjoner

Reflekterer over egen praksis, integrerer og bruker teori i alle aspekter av fagutøvelsen

Utøver sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer

Identifiserer etiske og juridiske problemstillinger, analysere disse og delta i etiske diskusjoner

Kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå

Samarbeider med kollegaer og andre yrkesgrupper

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Forelesning
Gruppearbeid
Simulering
Nettstøttet læring
Seminar
Veiledet praksis

Obligatoriske arbeidskrav:
Fagnotat i etikk og juss m/seminar i gruppe.
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt og sluttvurdering i praksisstudiet
Hospiteringsrapport leveres i elektronisk klasserom ved hospiteringspraksis
OSCE- test

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ny praksisperiode etter NTNUs reglement for praksisstudier

Vurderingsformer:
Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Kursmateriell

Andersen, B. M. (2014)Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Del 1: mikrobiologi og smittevern.Oslo: Ullevål Universitetssykehus HF.  Rev. utg. 
Andersen, B. M. (2015). Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Bergen, Fagbokforl.  
Association of periOperative Registered Nurses (2014) Perioperative Standards and Recommended Practices. Denver: AORN, inc.           (Studentene trenger ikke kjøpe denne boka. Det vil bli kopiert opp ved behov fra faglærer)
Arbeidsgruppe for instrumentbehandling (2004) Riktig instrumentbehandling (8. utg.).           www.a-k-i.orgBrinchmann,
B. S. (2012).Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. 259 s.
Dåvøy, G. M. m. fl. (2009)Operasjonssykepleie.Gyldendal akademisk forlag.
Grimnes, S. et al (2010)Kirurgisk diatermi.(3. utg) Oslo: Medinova
Huys, J. (2014) Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk teknisk utstyr. Norsk forening for Sterilforsyning
Lov 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient og brukerrettigheterhttp://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html (lest 03.11.2012)Lov 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html (lest 03.11.2011)Lov 1999-07-02 nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m. m. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-061.html (lest 03.11.2011)Lov 2005-06-17 nr 62:Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv(arbeidsmiljøloven)http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62LOV-1994-08-05-55 Smittevernloven - smittel. Lov om vern mot smittsomme sykdommer. (1994-08-05).FOR-2005-06-17-610 Forskrift om smittevern i helsetjenesten. Forskrift om smittevern i helsetjenesten. (2005-06-17)
Lindwall, L., Post, I. (2008)Perioperativ vård.Lund: Studentlitteratur 
Molven, O. (2012).Sykepleie og jus. Oslo: Gyldendal juridisk. 267 s.
Moesmand, A.M., Kjøllesdal, A. (2004)Å være akutt kritisk syk.(2. utg) Oslo: Gyldendal akademisk.
Norsk sykepleierforbund. (2011). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere : ICNs etiske regler. Oslo: Norsk sykepleierforbund. 44 s. https://www.nsf.no/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf 
NSFLOS (2008). Myndighetsområde og funksjonsansvar for operasjonssykepleiere. https://www.nsf.no/ikbViewer/Content/248681/Myndighetsomr
Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av operasjonssykepleiere (2008) Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleiers myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse. Lokalisert på: http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/248683/Temahefte%20m%20utdyping.pdf 
Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av operasjonssykepleiere. (2009). Veileder for elektronisk dokumentasjon av operasjonssykepleie, Norsk sykepleierforbund.https://www.sykepleierforbundet.no/Content/154757/Veileder%20NSFLOS.pdf
Stubberud, D.-G. (2013).Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk. 244 s.
Pudner, R. & Ramsden, I. (2010)Nursing the surgical patient.Edinburgh: Elsevier.
Rothrock, J. C., D. R. McEwen og E. L. Alexander (2014) Alexander's care of the patient in surgery. St. Louis, Mo.: Elsevier
Ræder, J. (2009)Anestesiologi. En innføringsbok.Oslo: Gyldendal Norsk Forlag  kap 1-7

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.