MKS4100 - Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

- Kvalitative metoder
- Kvantitative metoder
- Forskningsbasert kunnskap
- Systematisk kunnskapssammenstilling

Læringsutbytte

Kunnskap:
- har inngående kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative metoder med hensyn til hensikt, datainnsamlings- og analysemetoder
- har kunnskap om systematisk litteraturstudie
- har inngående kunnskap om hvordan vurdering av vitenskapelige studier gjennomføres
- har inngående kunnskap om et område innen egen spesialitet

Ferdigheter:
- formulerer tydelig problemstilling innen klinisk sykepleie
- gjennomfører litteratursøk
- kritisk vurderer og analyserer kvantitative og kvalitative studier
- sammenstiller resultat fra vitenskapelige studier i form av en kunnskaps sammenstilling
- muntlig og skriftlig formidler og diskuterer grunnlaget for konklusjoner

Generell kompetanse:
- analyserer, vurderer og sammenstiller aktuell kunnskap innen valgt område
- identifiserer behov av ytterligere kunnskap
- kritisk og konstruktivt gransker, vurderer og diskuterer eget og andres vitenskapelige arbeid

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesning
- Individuell-/gruppeveiledning
- Nettstøttet læring
- Seminar

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:

Skriftlig fordypningsoppgave i form av en kunnskapssammenstilling, individuelt eller i gruppe bestående av maksimum 2 studenter. Omfang 5000 ord +/-10%.

Utfyllende om kontinuasjon:
Ved ikke bestått emne kan studenten(e) levere forbedret oppgave innen utgangen av påfølgende semester

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen** 100/100

Utlevering
13.10.2017

Innlevering
03.11.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Innlevering
25.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Skal leveres i ntnu.inspera.no Se denne lenken:https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.