MKS4000 - Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Multiple choice
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Emnets hovedtemaer:
Grunnleggende cellebiologi og nevrofysiologi
Grunnleggende patofysiologi med vekt på svikt i respirasjon, sirkulasjon, eliminasjon og kroppens homeostase.
Grunnleggende mikrobiologi og infeksjonsmedisin
Sepsis og multiorgansvikt
Hygiene
Kroppens reaksjoner på sykdom og traume
Farmakologi og medikamentregning

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- forklarer mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, resistensutvikling og antibiotikabehandling
- forklarer hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
- viser kunnskap om medisinsk behandling hos pasienter med svikt i vitale funksjoner
- viser kunnskap om grunnleggende tiltak innen infeksjonsmedisin og hygiene
- forklarer farmakologiske prinsipper og begreper for å kunne forstå medikamentelle behandlingsprinsipper

Ferdigheter:
- behersker medikamentregning
- analyserer kliniske problemstillinger relatert til emnets temaer og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak

Generell kompetanse:
- anvender kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos pasienter med svikt i vitale funksjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Utfyllende informasjon:
Simulering

Obligatoriske arbeidskrav:
Passeringstest i medikamentregning, 100% riktig
Deltagelse i simulering

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Digital skoleeksamen, 2 timer


Utfyllende om kontinuasjon:
Ny eksamen settes opp i slutten av inneværende semester og starten av neste semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Kursmateriell

Pensum omfatter blant annet
Henriksson, O., I. Lennermark, et al.(2014). Verdt å vite om væskebalansen : lærebok om vann-elektrolytt- og syre-base-balansen. Oslo, Gyldendal akademisk.
Schøyen, R. and J. O. Josephsen (2011). Mikroorganismer og sykdom : lærebok i mikrobiologi og infeksjonssykdommer for helsepersonell. Oslo, Gyldendal akademisk. 
Kompendie produsert lokalt. Fullstendig litteraturliste oppgis i emnehefte. 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MKS4010 5.0 01.01.2017
MOP4010 5.0 01.01.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Multiple choice

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Web-eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.