MIN4202 - Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 2 intensivsykepleie

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Inkluderer hovedemnene fra rammeplan for videreutdanning i intensivsykepleie:
Hovedemne 1: Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner.
Hovedemne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner.
Hovedemne 3: Intensivsykepleie, fag og yrkesutøvelse

Læringsutbytte

Kunnskap:
- har spesialisert innsikt i intensivsykepleie, og avansert kunnskap om relevante emner innenfor intensivmedisin, anestesiologi og kirurgi
- har inngående kunnskap om prinsipper for bruk av avansert medisinsk utstyr som brukes i behandling innenfor egen fordypning

Ferdigheter:
- kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis
- kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor intensivsykepleie og intensivmedisin
- kan arbeide selvstendig med teoretisk problemløsning relatert til forordnet behandling innenfor eget spesialfelt

Generell kompetanse:
- har generell kunnskap innenfor sykepleie til akutt kritisk syke pasienter, og dybdekunnskap innenfor intensivsykepleie og intensivmedisin
- har en spesialisert forståelse av sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Simuleringsøvelser

Obligatorisk arbeidskrav:
Godkjent flervalgstest med minimum 70% riktig besvarelse:
Intensivmedisin og behandling

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav - Flervalgstest Intensivmedisin og behandling

Mer om vurdering

Skriftlig hjemmeksamen, 4 dager. Omfang 4000 ord.

Utsatt eksamen:
Ny eksamen settes opp i neste semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

MKS4010 Medisinske og sykepleiefaglige emner del 1

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen** 100/100

Utlevering
18.12.2017

Innlevering
21.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.