MIN4201 - Fordypning i intenisivsykepleie, del 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Administrasjon og ledelse av spesialavdeling
Teamarbeid og pasientsikkerhet
Flerkulturell  kompetanse i spesialsykepleie
Intensivsykepleie til utvalgte grupper av intensivpasienter
Sykepleie til nyfødte
Barn som pårørende
Avsluttende behandling
Undervisning og veiledning

Læringsutbytte

Kunnskap

Viser avansert kunnskap innenfor intensivsykepleie og spesialisert innsikt i helt kompenserende sykepleie ved alvorlig svikt i pasientens vitale funksjoner

Viser avansert kunnskap om komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie

Viser avansert kunnskap om det å opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet

Viser analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i intensivsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Viser inngående kunnskap om flerkulturelt kompetanse I klinisk sykepleie

Viser kunnskap innen intensivsykepleie relatert til aldersdimensjonen


Ferdigheter

Tar ansvar for å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper

Administrerer seg selv og andre medarbeidere slik at pasientens helse ivaretas

Fungerer i team, beholder oversikt og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress

Utøver intensivsykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon

Tar ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av intensivsykepleie til den komplekse intensivpasienten

Argumenterer faglig og begrunne sine handlinger utfra forskningsbasert kunnskap

Bedømmer akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner

Håndterer avdelingens medisinsk tekniske utstyr på en forsvarlig måte

Dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid på en forsvarlig måte

Utøver intensivsykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt/kritisk syk

Utøver intensivsykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes

Evaluerer, dokumenterer og kvalitetssikrer intensivsykepleien

Anvender kunnskap for å forebygge stress og angst hos pasienten ved hjelp av kommunikasjon, informasjon og tilrettelegging av et trygt og støttende miljø

Administrerer og evaluerer medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring

Forebygger psykiske senskader i forbindelse med ulykker og akutt innleggelse i sykehus

Anvender pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, omsorgspersoner, egen faggruppe og andre i hels


Generell kompetanse

Gir assistanse og hjelper andre i teamet med oppgaver, Gir og mottar feedback og sier ifra når pasientsikkerheten er truet

Argumenterer og utøver intensivsykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og kunnskap om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter

Gir situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende

Underviser og veileder andre på basis av faglig og pedagogisk kunnskap

Viser evne til fagutviklingen og benytte forskningsbasert kunnskap som grunnlag i praksis

Identifiserer behov og deltar i endringsprosesser som videreutvikler intensivsykepleiefaget

Utvikler identitet som intensivsykepleier

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Forelesning
Gruppearbeid
Simulering
Nettstøttet læring
Seminar
Veiledet praksis

Obligatoriske arbeidskrav:
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt og sluttvurdering i praksisstudiet
I tillegg gjelder fra og med kull 2017 og våren 2018:
Deltakelse på simulering og temadager

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Ny praksisperiode etter NTNUs reglement for praksisstudier

Vurderingsformer:

Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

Fordypning i intensivsykepleie del 2
Fordypning i medisinsk og sykepleiefaglige emner del 1 og 2, MKS4000 og MKS4102 eller
Fordypning i medisinsk og sykepleiefaglige emner del 1 MKS4010.

Kursmateriell

Haugen, J. E. (2014) Akuttmedisinsk sykepleie: utenfor sykehus. Oslo: Gyldendal akademisk. Stubberud, D.-G. & Gulbrandsen, T. (2015). Intensivsykepleie. 3. utg. utg. Oslo, Cappelen Damm. Stubberud, D.-G. (2013). Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Oslo, Gyldendal akademisk. 244 s.  Tandberg, B.S. & Steinnes, S.(red.). (2009). Nyfødtsykepleie 1. Syke nyfødte og premature barn. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Tandberg, B.S. & Steinnes, S.(red.). (2009). Nyfødtsykepleie 2. Syke nyfødte og premature barn. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Bøckmann, K. & Kjellevold, A. (2010).Pårørende i helsetjenesten: en klinisk og juridisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget. 387 s. Helsedirektoratet(2009) Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende. Oslo 40 shttp://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00117/Nasjonal_veileder_f_117069a.pdf

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.