MIN4101 - Fordypning i intensivsykepleie, del 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Kunnskapsbasert praksis
Kirurgi til sentrale pasientgrupper i intensiv og postoperativ avdelinger
Traumepasienten
Pasientsikkerhet
Sepsispasienten
Smertelindring ved akutte smerter
Respiratorpasienten
Anestesiologi og intensivmedisin
Intensivsykepleie til utvalgte grupper av intensivpasienter
Intensivdelir
Ernæring ved akutt og kritisk sykdom

Læringsutbytte

Kunnskap

Viser inngående kunnskaper om kirurgiske prinsipper, anestesi og intensivmedisin

Viser inngående kunnskaper om egen klinisk funksjon knyttet til de mest vanlige tilstander som krever spesialsykepleiekompetanse

Viser inngående kunnskap om komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie

Viser inngående kunnskap om hvordan opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet

Viser inngående kunnskap om observasjoner, tolkning av symptomer og  planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie til akutt/kritisk syke pasienten på intensivavdelingen


Ferdigheter

Administrerer eget arbeid og læresituasjon og kan delegere arbeidsoppgaver til beste for pasienten

Identifiserer, planlegger, iverksetter, begrunner og evaluerer intensivsykepleie innen eget spesialitet i tråd med kunnskapsbasert praksis under veiledning

Analyserer og forholder seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie

Observerer, vurderer og identifiserer pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende

Viser situasjonsbevissthet gjennom å overvåke pasientsituasjonen og det totale miljø som omkranser situasjonen.

Forebygger komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie

Reduserer stress, smerte og ubehag ved avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie

Opprettholder og gjenoppretter vitale funksjoner der de er truet

Anvender kunnskap om ernæring ved akutt og kritisk sykdom

kan, med noe veiledning, arbeide med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder:

Yter helt eller delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens vitale organ eller organsystemer, som blant annet assistert respirasjon, sirkulasjon, ernæring og nyreerstattende behandling

Identifiserer akutte situasjoner

Administrerer og evaluerer medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring for intensivpasienten

Administrerer og evaluerer sedasjon av intensivpasienten

Bruker og kontrollerer medisinsk utstyr på en korrekt måte, og har et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger

Utøver intensivsykepleie med respekt for pasientens autonomi, integritet og verdighet

Samhandler med pasientens pårørende, vise dem respekt og omsorg og ivareta deres rettigheter

Reflekterer kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig

Sikrer kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon

Benytter kommunikasjonsstrategier for å sikre kontinuitet og sikkerhet ved overganger

Dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid


Generell kompetanse

Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Er bevisst hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd

Ivaretar og fremmer pasientens og pårørendes rettigheter

Bidrar til å kvalitetssikre intensivsykepleien og annen behandling av pasienten

Skaper kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon og adekvate kommunikasjonsmetoder

Bidrar til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team

Analyserer egen fagutøvelse og integrerer og bruker teori i alle aspekter av praksis samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse

Differensierer og prioriterer egne læringsbehov

Bruker erfarne anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere og aktuell litteratur for å utvikle egen kompetanse

Viser forståelse for betydningen av kontinuitet i intensivsykepleien

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Forelesning
Gruppearbeid
Simulering
Nettstøttet læring
Seminar
Veiledet praksis

Obligatoriske arbeidskrav:
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt- og sluttvurdering i praksisstudie.
Hospiteringsrapporter ved hospitering leveres inn via elektronisk klasserom
Sertifisering som AHLR utøver
I tillegg gjelder for kull 2017 fra og med høsten 2017:Skriftlig fagnotat med deltakelse i seminar

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ny praksisperiode etter NTNUs reglement for praksisstudier

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

Fordypning i intensivsykepleie, del 1
Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1 MKS4000 eller MKS4010 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1

Kursmateriell

Flaaten, H. (2005)Innføring i klinisk ernæring(5.utg.) Oslo: Fresenius Kabi Gjerstad, L. Skjeldal, O. Helseth, E. (2010)Nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen(5.utg.)Oslo:Vett og Viten AS Haugen, J. E. (2014) Akuttmedisinsk sykepleie: utenfor sykehus. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap 2,7, 8 og 19 Markestad, Trond. (2016) Klinisk pediatri. Bergen: Fagbokforlaget Ingvaldsen, B. (2010). Væske, elektrolytter, blodgasser og infusjonsterapiEgen forlag. 271 s. Morten, P, Fontain, D., Hudak, C., gallo, B. (2013)Critical care nursing. A  holistic approach.Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Norsk legemiddelhåndbok,(2012) nettside Rustøen, T. & Wahl, A. K. (2008). Ulike tekster om smerte: fra nocisepsjon til livskvalitet. Oslo, Gyldendal akademisk. 384 s. Stubberud, D.-G. & Gulbrandsen, T. (2015). Intensivsykepleie. 3. utg. utg. Oslo, CappelenDamm. Stokland, O & Bendz, B. (2015). Kardiovaskulær intensivmedisin. 3. utg. utg. Oslo, Cappelen Damm akademisk.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.