MHL4051 - Implementering av lokalt utviklingsarbeid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet skal gi handlingskompetanse i planlegging, organisering og gjennomføring av et ressursmobiliserende utviklingsarbeid på individ-, gruppe-, eller lokalsamfunnsnivå. Studenten skal få erfaring med å iverksette en prosjektplan på en effektiv, kultursensitiv og etisk forsvarlig måte og tilegne seg kompetanse i ressursorientert samarbeid med brukere og medarbeidere.Studenten skal fordype seg i forhold til målgruppen for prosjektet med spesielt fokus på implementeringsmetode og måloppnåelse i det handlingsorienterte, helsefremmende arbeidet. Kommunale etater eller andre arbeidsgivere kan initiere de problemstillinger studentene skal arbeide med, og eventuelt utgjøre en ressursgruppe for prosjektet.
 Veiledet prosjektgjennomføring i en lokal setting ut fra valgt tema, målgruppe og metodisk tilnærming

 Utfordringer som kan oppstå i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike former for lokalt, handlingsorientert utviklingsarbeid

 Metodiske og forskningsetiske avveininger

 Utfordringer innen samarbeid og relasjoner på tvers av fag-, profesjons- og institusjonsgrenser

 Arbeid i forhold til utsatte og sårbare grupper, for eksempel barn og unge med risiko knyttet til oppvekstsvilkår, innvandrere, funksjonshemmede, personer med psykisk uhelse, eldre som er rammet av ensomhet og funksjonssvikt
 Myndiggjøring av personer og grupper i en sårbar livssituasjon som følge av blant annet fattigdom, vold, kriminalitet, rusmisbruk og kjønnsdiskriminering

Læringsutbytte

Kunnskap
 Studenten har etter gjennomført emne avansert kunnskap med spesielt fokus på implementeringsmetode og måloppnåelse i det handlingsorienterte og helsefremmende lokalsamfunnsarbeidet.Ferdigheter
 Studenten kan etter gjennomført emne planlegge, organisere og gjennomføre et ressursmobiliserende utviklingsarbeid på individ, gruppe eller lokalsamfunnsnivå.Generell kompetanse
 Studenten kan analysere relevante fag, yrkes, kultursensitive og forskningsetiske temaer i arbeidet med prosjektplanarbeid i det ressursorienterte samarbeidet med brukere og medarbeidere.

Læringsformer og aktiviteter

Annet

Utfyllende informasjon:

 
 Forelesninger, gruppearbeid, samlinger, seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, veiledet prosjektarbeid i grupper, individuell pensumlesning

Obligatoriske arbeidskrav:

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Vurderingsformer:

 

  Individuell skriftlig underveisrapport som dokumenterer framdriften i det lokale utviklingsprosjektet (50%)

  Individuell muntlig presentasjon (50%)
  Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPCC)

Forkunnskapskrav

MHL4041 Planlegging av lokalt utviklingsarbeid

Kursmateriell

Se oversikt i emne MHL4041 Planlegging av lokalt utviklingsarbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og Prosjekt

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 1/2 24.11.2017
Høst UTS Rapport 1/2

Innlevering
01.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.