MHL4031 - Lokalt utviklingsarbeid: Metodisk mangfold og praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemme-, skriftlig- og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Gruppeeksamen 1/2
Muntlig eksamen 1/2

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemme-, skriftlig- og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Ikke oppgitt 100/100

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i globale og nasjonale utfordringer og muligheter. Det legger opp til dialoger om hvordan disse preger og bør prege lokalt utviklingsarbeid i Norge og i andre land. I emnet presenters ulike metoder og praksiser i lokalt utviklingsarbeid samt et knippe av teorier og analyseverktøy som er egnet til kontekstuelle analyser av , verdier og kunnskapssyn i lokale settinger. Med denne bakgrunnen velger studentene et nyskapende prosjekt i Norge eller i et annet land som de ønsker å studere. Arbeidet med prosjektet varer hele semesteret og munner ut i en prosjektoppgave. Gjennom egen og delt erfaring, gir emnet bred kunnskap om et mangfold av gode metoder og praksiser i lokalt utviklingsarbeid.

Internasjonale og nasjonale rammebetingelser og utfordringer
Målet om en bærekraftig utvikling og dets konsekvenser for lokalt utviklingsarbeid
Empowerment, utvikling nedenfra og selvhjelpsgrupper
Maktformer i moderne samfunn
Prosjektanalyse, evaluering og helsekonsekvensutredning
Dialog, samhandling og helsekommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap
- Etter gjennomført emne har studentene kunnskap om et mangfold av metoder og praksiser i lokalt utviklingsarbeid, både Norge og i andre land.
- Studentene har grunnleggende kunnskap om hvordan internasjonale og nasjonale forhold påvirker lokalsamfunn, og om de globale utfordringene som verden står overfor.
- Studentene har tilegnet seg teorier og analyseverktøy som kan brukes til å analysere prosjekter og metoder for utviklingsarbeid med hensyn til hvilke perspektiver, verdigrunnlag og kunnskapssyn de bygger på.

Ferdigheter
- Studentene kan analysere og forholde seg kritisk til hva som er et godt lokalt utviklingsarbeid og hva som kan utgjøre utfordringer og hindringer for vellykkede prosjekter.

Generell kompetanse
- Studenten har videreutviklet sitt engasjement og sine personlige vurderinger av hva som er godt lokalt utviklingsarbeid.
- Studenten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor helsefremmende lokalsamfunnsarbeid basert på egne erfaringer med og kunnskap om lokalt

Læringsformer og aktiviteter

Annet

Utfyllende informasjon:

Forelesninger, gruppearbeid, deltagerstyrte seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, individuell pensumlesning. Ekskursjon til et prosjekt i Norge eller utlandet etter studentenes eget valg i forbindelse med semesteroppgaven (eksamensoppgaven). For studenter som ønsker det, vil det bli tilrettelagt for et 2 - 4 ukers besøk ved Manavodaya-instituttet i India.

Obligatoriske arbeidskrav:

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig

Mer om vurdering

Gruppebasert skriftlig hjemmeeksamen som består av prosjektanalyse/evaluering som studentene har arbeidet med gjennom hele semesteret 50%)
Gruppebasert muntlig presentasjon (50%)
Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått for å få karakter i emnet.

Utfyllende om utsatt eksamen:
Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPCC)

Kursmateriell

Pensum vil være klart til semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemme-, skriftlig- og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Gruppeeksamen 1/2

Innlevering
16.05.2017

Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 28.05.2018

Vurderingsordning: Hjemme-, skriftlig- og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Ikke oppgitt 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.