MHL4001 - Introduksjon til handlingsorientert helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunn

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i det teoretiske grunnlaget for handlingsorientert helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet. Emnet har et overordnet fokus på sosial rettferdighet, deltagelse og likeverd mellom samfunnsgrupper og mellom geografiske områder. Helsefremmende og forebyggende arbeid er et praktisk og resultatorientert arbeidsfelt som bygger på innsikt og erfaringer fra mange fagområder. Kunnskap og forskning skal bidra til at det helsefremmende og forebyggende arbeidet gjennomføres på best mulig måte innenfor gjeldende lovverk og på basis av tilgjengelig forskningsbasert kunnskap.

Fagutviklingen skal skje systematisk og ta hensyn til aktuelle velferdspolitiske utfordringer og teorigrunnlag. Helsefremmede arbeid og omsorg skal baseres på:
- Overordnede ideologiske perspektiver for sosialt velferdsarbeid i lokalsamfunnet
- Teorier og sentrale begreper med relevans for handlingsorientert, helsefremmende og sosialt forandringsarbeid i lokalsamfunnet: Kultur og kulturelt mangfold, lokalsamfunn/fellesskap (sense of community), helse, kjønnsperpsektivet, livskvalitet, sosial endring (inkludert integrasjon, desintegrasjon, marginalisering), empowerment, opplevelse av sammenheng (sense of coherence), helseprosjektledelse (health governance) og sosial capital
- Folkehelseproblemer globalt, regionalt og lokalt
- Handlingsorientert forsknings- og utviklingsarbeid for å skape kunnskap og utvikle strategier som bidrar til å motvirke helse- og sosiale problemer - samt ressursmobiliserende strategier i lokalsamfunnet (nettverksarbeid, psykososialt arbeid og veiledning)

Læringsutbytte

Kunnskap
Ved gjennomført emne har studentene inngående kunnskaper om begreper og modeller innen omsorgsteori, helsefremmende arbeid og sosialt forandringsarbeid på individ-, gruppe- og    system nivå.Studentene har etter gjennomført emne en kritisk innstilling til teorier og modeller, noe som forutsetter kjennskap til ulike perspektiver på helsefremmende, forebyggende og sosialt forandringsarbeid. De kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.Ferdigheter
Studentene kan etter gjennomført emne gjøre en kritisk analyse av problemstillinger innen disse områdene, med utgangspunkt i historie, tradisjoner, kultur og samfunnsutvikling.Studentene kan etter gjennomført emne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskning- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.Generell kompetanse
Innen dette fagfeltet er varierte former for samarbeid nødvendig for å bidra til å fremme folkehelse og omsorg i lokalsamfunnet. For å stimulere til kunnskapsdannelse innen fagfeltet, anses handlingsorientert forsknings- og utviklingsarbeid å være en relevant strategi.

Læringsformer og aktiviteter

Annet

Utfyllende informasjon:

Forelesninger, gruppearbeid, samlinger, seminarer, ekskursjoner, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, individuell pensumlesning

Obligatoriske arbeidskrav:

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig.

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Utsatt eksamen for muntlig presentasjon i august.For hjemmeeksamen innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Vurderingsformer:

Gruppebasert skriftlig hjemmeeksamen med utarbeidelse av kommunehelseprofil/lokalsamfunnsprofil i et selvvalgt geografisk område/kommune (50%)Gruppebasert muntlig presentasjon (50%)Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått.Hjemmeeksamen pågår gjennom hele semesteret.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPCC)

Kursmateriell

Se emne MHL4011 Velferd, etikk og mobilisering i lokalsamfunnet

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.