course-details-portlet

MH8000 - Litteraturgjennomgang og akademisk skriving for ph.d.-studenter i medisin og helsevitenskap

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

 

Kurset har som mål å introdusere ph.d.-studenter til praktiske overførbare ferdigheter som kreves for å holde seg faglig oppdatert og formidle forskning klart og effektivt gjennom akademisk skriving. Elementer som dekkes omfatter blant annet: *Grundig oversikt over relevant forskning gjennom systematisk litteratursøking *Effektiv bruk av referansebibliotek og korrekt sitering i manuskript *Praktisere god siteringsskikk *Kommunisere forskning klart og effektivt i akademisk skriving. Deltagerne vil praktisere og øve ferdighetene underveis gjennom ulike arbeidskrav – blant annet gjennom å lage en litteraturoversikt (minimum 1500 ord totalt) innen temaet for sitt eget ph.d.-prosjekt.

Læringsutbytte

Ved kursavslutning skal deltakerne kunne: *Utvikle og bruke systematiske søkestrategier effektivt i relevante databaser *Dokumentere litteratursøk *Benytte effektive strategier for å holde seg oppdatert med utvikling innen fagområdet *Utvikle og vedlikeholde referansebibliotek i EndNote *Bruke EndNote til å sitere i tekst og produsere bibliografier i henhold til tidsskriftenes krav *Benytte praktiske tilnærminger for å sikre god siteringsskikk *Heve kvalitet på forskningsmanuskript gjennom bruk av praktiske prinsipper for klar og effektiv akademisk skriving.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av en fysisk samling over fire dager, samt en periode med egenarbeid i etterkant (fem uker), før avsluttende hjemmeeksamen. Under samlingen vil undervisningen foregå i form av forelesninger, aktiviteter i mindre grupper, individuelt skrivearbeid, samt veiledning fra faglærere. Etter samlingen skal deltagerne levere et tematisk litteratursøk, som må godkjennes innen to uker etter samlingen. Godkjent litteratursøk skal videre danne utgangspunkt for et selvvalgt pensum (minimum 200 sider totalt) som skal inngå i en litteraturoversikt innen temaet for kandidatens eget ph.d.-prosjekt (minimum 1500 ord). Etter en runde med anonym fagfellevurdering fra medstudenter, med fokus på de praktiske ferdighetene undervist i kurset, skal et endelig draft av litteraturoversikten leveres til godkjenning (eksamen) innen fem uker etter endt samling. Kurset avlyses dersom antall deltagere blir lavere enn fem. Undervisningen vil foregå på engelsk.

Mer om vurdering

Før eksamen må kandidaten ha deltatt på minimum 80% av den samlingsbaserte undervisningen og fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav. Hjemmeeksamen i form av innlevert litteraturoversikt vurderes som bestått/ikke bestått basert på forhåndsspesifiserte krav og bruk av overførbare ferdigheter undervist i løpet av kurset

Forkunnskapskrav

Kurset er åpent for ph.d.-kandidater ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Det er maksimalt 18 kursdeltakere. Deltagere må ha en oppdatert versjon av EndNote installert på deres personlige datamaskin før kursstart. Kontakt Orakel for teknisk bistand.

Kursmateriell

Deltagerne skal identifisere en ph.d.-avhandling som skal danne basis for evaluering og selvrefleksjon i forkant av kurset. I løpet av kurset skal deltagerne definere et selvvalgt pensum av relevant forskningslitteratur. Denne litteraturen skal danne basis for en litteraturoversikt (review) innen temaet for deres eget ph.d.-prosjekt. Pensumet skal bestå av minst 20 ulike kilder og utgjøre minst 200 sider totalt (bidrag fra bøker, bokkapittel og rapporter skal ikke overstige 40 sider totalt). Material utdelt i løpet av kurset vil også utgjøre pensum. Anbefalt lesing: Helen Aveyard. Doing a literature review in health and social care: a practical guide. 4th ed., 2019. Web. Zeiger, Mimi: Essentials of writing biomedical research papers. Second edition. McGraw Hill Companies 2000. Strunk, William. The Elements of Style. 2011. Web.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NRSN8001 0.5 01.09.2020
NRS8004 0.5 01.09.2020
KLMED8001 0.5 01.09.2020
HFEL8000 0.5 01.09.2020
SMED8007 3.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU