course-details-portlet

MGLU5104 - Den utviklingsorienterte lærer: Kunnskap og artefakter i samspill i den første matematikkopplæringa (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

I dette emnet tar en opp kartleggings- og vurderingsverktøy og drøfter dem med forankring i teori om læring og barns utvikling. Relevante artefakter i matematikkopplæringa blir vurdert og diskutert. Begynneropplæringa blir drøftet i lys av utviklingstrekk i utdanning og samfunn. Profesjonsutvikling, læringsmiljø og klasseromskultur er gjennomgående i emnet. Gjennom arbeid med dette emnet skal kandidaten bli ‘samtidsparat’ og forstå samspillet mellom ulike fag og potensialet det har for barns læring og utvikling.
I tillegg skal studenten fordype seg i et selvvalgt tema knyttet til begynneropplæring i matematikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har avansert forskningsbasert kunnskap om et valgt tema som er sentralt for begynneropplæring i matematikk
- har inngående kunnskap om teorier om vurdering og kartlegging relevant for begynneropplæring i matematikk
- har inngående kunnskap om tilgjengelige og relevante læremiddel i den tidlige matematikkopplæringa
- har inngående kunnskap om begynnereleven som aktør i skole og samfunn
- har inngående kunnskap om hvordan læreren, i samspill med elevene, kan utvikle en læringsfremmende klasseromskultur
- har inngående kunnskap om lærerens rolle som modell, formidler og veileder i elevens begrepsutvikling og utvikling av ferdigheter i matematisk argumentering og resonnering

Ferdigheter
Kandidaten
- kan teoribasert analysere, vurdere og bruke ulike kartleggings- og vurderingsverktøy
- kan planlegge, gjennomføre og analysere flerfaglige undervisningsopplegg i arbeid med lesing, skriving og regning i begynneropplæringa
- kan gjennomføre teoribaserte analyser av artefakter (for eksempel læreverk, barnebøker eller digitale ressurser) og kritisk vurdere bruken av dem i begynneropplæringa i matematikk- kan forankre undervisninga i kunnskap om den enkelte elev sett i lys av aktuelle kulturuttrykk og samfunnstrekk
- kan planlegge, lede og analysere læringsprosesser i begynneropplæringa i matematikk som stimulerer elevenes nysgjerrighet og utforskertrang
- kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning og vurdere gyldighet og relevans av denne
- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier og metoder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å reflektere over og begrunne ulike sider ved denne
- kan formidle faglig avansert forsknings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper

Generell kompetanse
- kan analysere og kritisk vurdere relevante problemstillinger knyttet til kartlegging og vurdering i ei mangfoldig elevgruppe
- kan nyttiggjøre seg av teori og kunnskap om relevant forskning innenfor de temaer som omfattes av emnet, både i skolesammenheng og i forsknings- og utviklingsarbeid
- kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenking knyttet til begynneropplæring
- kan mestre et nyansert metaspråk knyttet til den første matematikkopplæringa
- kan analysere og vurdere relevante problemstillinger med faglig integritet og etisk bevissthet


Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i tematiske seminarer. Mellom seminarene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppgaver og deltagelse i nettklasserom.

Arbeidsformene i emnet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samspill med elever og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Tekstseminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt her. Slike aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Noen av seminarene blir felles med Den utviklingsorienterte lærer – kunnskap og artefakter i samspill i den første skrive- og leseopplæringa.


Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått Matematikk 1 og Matematikk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Studenten har valgt MGLU4105 i 4. studieår masterstudieretning matematikk 1.-7. trinn.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU