MGLU4513 - Musikkdidaktikk og formidling (5-10)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet inngår som del av masterfagets obligatoriske emner i syklus 2 av GLU og vil konsentrere undervisningen rundt to hovedområder:
• formidling, planlegging, gjennomføring og evaluering av et utvalgt repertoar innen musikk og dans fra ulike verdensdeler
• utvikling og utforskning av nye kreative metoder og undervisningsopplegg, både til musikkfagundervisning og i samarbeid med andre kunstfag og fag i skolen.
• Studenten får undervisning i sitt hovedinstrument

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har spesialisert profesjonsfaglig kunnskap om musikk både som fag og som tverrfaglig og sosiokulturelt virkemiddel
• har inngående kunnskap om relevant forskning og teori om sentrale musikkdidaktiske kategorier
• har spesialisert musikkdidaktisk kunnskap om tilrettelagt undervisning for alle elever i grunnskolen.
• har avansert kunnskap om et utvalg musikk og danser fra ulike verdensdeler og
inngående kunnskap om utvalgte metoder og medvirkning i kollektive samspillprosesser
• har inngående kunnskap om kreativitet, innovasjon og nytenking ut i fra et kunstfaglig ståsted og kan anvende kunnskapen på nye områder innenfor musikkfaget
• har spesialisert profesjonsfaglig kunnskap om formidling med eget hovedinstrument

Ferdigheter
Studenten
• kan utvikle, anvende og evaluere forskningsbasert undervisning i musikk som engasjerer og fremmer elevenes kreativitet, utforsking og vitenskapelige tenkemåte
• kan på selvstendig vis kombinere, utvikle og formidle musikalske uttrykk i en musikkpedagogisk kontekst, med utgangspunkt i et utvalg av musikk og danser fra ulike verdensdeler
• kan på avansert nivå formidle ulike musikalske uttrykk på sitt hovedinstrument

Generell kompetanse
Studenten
• kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenking i kunstfag i skolen og kan bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
• kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om musikkfaglige didaktiske problemstillinger knyttet til musikklærerens oppgaver i grunnskolen

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene skifter mellom gruppeundervisning, forelesninger, gruppearbeid og praktisk musisering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• Innøving av et utvalgt repertoar i musikk og dans fra ulike verdensdeler
• Analytisk framlegg og gjennomføring av didaktisk opplegg i musikk og dans
• Framlegg og praktisk gjennomføring av didaktisk kreativt undervisningsopplegg
• Skriftlig fagdidaktisk oppgave bygd på kritisk og analytisk refleksjon av gjennomføring av egenkomponert undervisningsopplegg i dialog med relevant faglitteratur og forskning
• Obligatorisk oppmøte
o Aktiviteter som krever samarbeid: 80 % av samlet timeantall
o Gruppeframlegg og individuelle prøver: 100%

Ved for høy fraværsprosent kan noe av arbeidet til dels erstattes av kompensatoriske arbeidskrav.

De obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Hjemme-eksamen med didaktisk oppgave.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått Musikk 1 (30studiepoeng) eller tilsvarende

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning med studieretning master i musikk. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i musikk.
2. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 20 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.