MGLU4508 - Naturfag 4 (5-10) Utforskende naturfag i tid og rom

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Dette emnet er todelt, og dreier seg både om utviklingen innenfor biologi med vekt på molekylærbiologiske tema og økologi i et bærekraftig perspektiv. Den første delen av emnet – Fra Darwin til Moser – tar for seg utviklingen i evolusjonsbiologien og nevrofysiologien fra studier i komparativ anatomi til moderne molekylærbiologi og forståelse av hjernens funksjoner, mens den andre delen – Fra fjord til fjell – vil gi en dypere innsikt i viktige trekk ved norsk natur, med vekt på sentrale norske økosystemer og det norske kulturlandskapets utvikling.

I «Fra Darwin til Moser» står laboratoriearbeid sentralt og skal gi bioteknologisk forståelse sett mest fra perspektivet om livet og mennesket. Viktige tema vil være vitenskapsfilosofi, forskningsetiske problemstillinger og tverrfaglighetens betydning for dagens forskning.

I «Fra fjord til fjell» vil en flere dagers ekskursjon være det viktigste enkeltelementet, og gjennom teori og praksis skal evnen til å fremme elevers engasjement for en bærekraftig utvikling og levende natur utvikles.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• Har inngående kunnskap om utviklingen fra Darwin til moderne molekylærbiologi og hvordan DNA – teknikker har endret vår forståelse av organismenes funksjon og etiske problemstillinger knyttet til dette
• Har inngående kunnskap om nervesystemet og dets samspill med andre organer
• Har kunnskap om biologiske mekanismer for læring og hukommelse
• Har inngående kunnskap om jordas biomer med vekt på plante- og dyreliv i Skandinavia
• Har inngående kunnskap om sentrale økosystemer og hvordan endringer i artsmangfold er knyttet til menneskers bruk av naturen i et historisk perspektiv
• Har avansert forståelse for naturen og hvilken kompetanse som trengs for å ta vare på artsmangfoldet i økosystemene

FERDIGHETER
Kandidaten
• Kan praktisere ulike metoder på laboratorium, og gjennom observasjon og undersøkende tilnærming komme fram til et resultat
• Kan formidle resultater fra laboratorieforsøk på et effektivt og tydelig fagspråk
• Kan analysere eksisterende metoder, fortolkninger og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning gjennom feltarbeid
• Kan sette seg inn i informasjon fra ulike kilder, forholde seg kritisk til informasjonen og strukturere og formulere faglige resonnementer fra den

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor bioteknologi, både med forskere, lærere, elever og allmennheten.
• Kan analysere og vurdere relevante fag -, yrkes – og forskningsetiske problemstillinger knyttet til undervisning om bioteknologi i skolen
• Kan forstå viktigheten av å lære om hvordan vi kan opprettholde en bærekraftig utvikling av biodiversiteten for fremtida

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige presentasjoner. Laboratoriearbeid og ekskursjoner er sentralt. Det forventes at alle studentene bidrar aktivt.

Kostnader på inntil 2000 kroner må påregnes ved ekskursjoner og feltaktiviteter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått naturfag 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i naturfag. Emnet er valgbart som obligatorisk undervisningsfag i henhold til forskrift om rammeplan for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk, for studenter som har 60 studiepoeng i naturfag. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i naturfag
2. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk
3. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 35 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.