MGLU3516 - Musikk 2 (5-10) emne 1: Utøvende og skapende musikk i en pedagogisk kontekst

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Allsidig opplæring i musikalsk ledelse og ulike prosjektarbeid, videre utvikling av utøvende, skapende og lyttende virksomhet. Gehørtrening, formidling, komposisjon og arrangering samt fagdidaktiske emner som omfatter spesielt vurdering og prosjektplanlegging.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• Har omfattende kunnskap om musikalsk ungdomskultur, media og teknologi og om forholdet mellom formell og uformell læring i musikk
• Har kunnskap om ulike sjanger- og stilideal innenfor området improvisasjon, komposisjon og arrangering
• har kunnskap om forholdet mellom musikk og emosjonelle og sosiale kompetanser og mellom musikk og videreutvikling av grunnleggende ferdigheter
• har kunnskap om musikkutøving i en pedagogisk kontekst
• har kunnskap om å komponere danser

Ferdigheter
Kandidaten
• kan planlegge, lede, gjennomføre og vurdere ulike læringsløp i musikk
• kan framføre et variert repertoar av musikk alene og i samspill med andre i skolen
• kan ta i bruk gehørbaserte ferdigheter til å forstå, analysere, skape og utøve musikk
• kan skape egne komposisjoner ved hjelp av akustiske og digitale instrument og legge til rette musikalsk materiale for ulike framføringsformål og for musikkundervisning og læringsprosesser
• kan se og forholde seg til utøvende musikk og dans og komponere dans i fellesskap med andre

Generell kompetanse
Kandidaten
• kan bidra i faglige endringsprosesser gjennom å legge vekt på innovasjon, endring og fleksibilitet i egen lærerrolle

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene varierer mellom individuell- og gruppeundervisning i større og mindre grupper, forelesninger, gruppearbeid og praktisk musisering.
Studentene skal jobbe med praktiske disipliner og utvikle kunnskap og ferdigheter i musisering, samspill, komposisjon, arrangering, musikkforståelse, ledelse og formidling.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• 2 komposisjons-/arrangeringsoppgaver der den ene er tilrettelagt for målgruppa 5-10.trinn.
• En gruppeoppgave i dans basert på egen koreografi til et tildelt musikkstykke.
• En konsert sammen medstudenter
• Teori/Gehørprøve
• se og reflektere muntlig og skriftlig rundt en danse/musikkforestilling
• En ekskursjon
• Oppmøte til undervisning ved aktiviteter som krever samarbeid:
o Fagdidaktikk; dans, samspill, konsertforberedelse: 80 % av samlet timeantall
o Komposisjon og utprøving i grupper, samt gehørtrening: 80 % av samlet timeantall
o Gruppeframlegg og individuelle prøver: 100%

Ved for høy fraværsprosent kan arbeidet til dels erstattes av kompensatoriske arbeidskrav.

De obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praktisk eksamen i musisering.
Gruppeeksamen med individuell karakter der instrumental og sanglig ferdighet, allsidighet, og formidling i en samspillsituasjon blir vurdert.
Tillatte hjelpemidler: Tekster, noter, egne og avdelingas instrument

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.