MGLU3117 - Musikk 2 (1-7) emne 2: Musikkpedagogisk FOU-prosjekt i praksis . Musikkorientering, kultur og samfunn

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Hovedfokus i Musikk 2, emne 2 er studentens FOU-oppgave. Kunnskap og ferdigheter i det å gjennomføre et FoU-prosjekt står derfor sentralt i emnets innhold, inklusive kvalitativ metode knyttet til FoU, akademisk skriving og forskningsetiske prinsipper. Faget skal kvalifisere studenten til et mindre forsknings- og utviklingsarbeid innenfor musikkpedagogisk praksis. Det faglige innholdet består av å initiere, planlegge og gjennomføre et avgrenset musikkpedagogisk utviklings- og forskningsarbeid alene eller sammen med medstudenter og en valgt institusjon, for eksempel en skole, kulturskole eller institusjoner/praksiser i det frivillige / profesjonelle kulturliv. Eksempler fra slike utviklings- og forskningsarbeider vil benyttes som impuls i undervisningen i faget. Det faglige innholdet består videre av å utforme en individuell problemstilling, undersøke og belyse denne – med utgangspunkt i prosjektet som gjennomføres alene eller i fellesskap.
Emnet gir videre en innføring i ulike sider ved musikk, kultur og samfunn og innføring i forsknings- og utviklingsarbeid i musikk. Musikk 2 er innsikta mot skolen som læringsmiljø og læringsfellesskap i et kulturelt mangfold. Sentrale tema vil være kulturelt og musikalsk fellesskap, læring på varierte arenaer, og ulike former for samarbeid mellom grunnskole og kulturinstitusjoner. Emnet gir også en innføring i norsk og internasjonal forskningsbasert kunnskap med musikkopplæring for elever i fokus. Musikkorientering vil gi en fordypning i musikkhistoriske emner og sjangre samt kunnskap om ulike analyseverktøy.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har forskningsbasert kunnskap om musikkopplæring
• har kunnskap om grunnlagslitteratur og aktuelle debatter om skolefaget musikk og musikk som vitenskaps- og kunstfag
• har kunnskap om kjennetegn på et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø og om fellesskap for musikalsk læring
• har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i musikkpedagogisk praksis
• har kunnskap om noen forskningsmetodiske tilnærminger til musikkpedagogisk forskning
• har grunnleggende kunnskap om kvalitativ metode
• har grunnleggende kunnskap om å lage et forskningsdesign
• har kunnskap om forskningsetiske prinsipper og personvern
• har grunnleggende kunnskap om akademisk skriving
• har grunnleggende kunnskap om litteratursøk

Ferdigheter
Studenten
• kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i et mangfoldig samfunn
• kan drøfte hvilken rolle uformelle opplæringsarenaer betyr for musikkopplæring for elever og hvilken virkning slik erfaring kan ha for musikkopplæring i skolen
• kan vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i estetikk og kulturteori
• har ferdighet i å gjennomføre et musikkpedagogisk forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med en valgt kunst-, kultur- eller utdanningsinstitusjon
• har ferdigheter i å utforme problemstilling og undersøke denne problemstillingen gjennom valgt forskningsmessig tilnærming
• kan benytte seg av kvalitative metoder for gjennomføring av et mindre FoU-prosjekt
• har ferdighet i å formidle et selvstendig fagdidaktisk orientert FoU-prosjekt.
• kan skrive innenfor akademisk skrivesjanger

Generell kompetanse
Kandidaten
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig musikkopplæring i tråd med gjeldende læreplan for grunnskolen og drøfte hvordan samarbeid med ulike eksterne instanser kan styrke læringsløp i musikk
• kan gjennomføre et fagdidaktisk orientert FoU-prosjekt i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper

Læringsformer og aktiviteter

Verkstedsbasert undervisning, forelesinger og diskusjoner; praktisk arbeid i grupper, alene eller med delt ansvar for fremdrift og gjennomføring med medstudenter; samarbeid med lokal/nasjonal institusjon, inklusive øving og praktisk arbeid på stedet; dokumentasjon av prosessen, samt datagenering og -analyse knyttet til individuell problemformulering; formidling og diskusjon av FOU-prosjektene på musikkpedagogisk minikonferanse. Undervisningsformene skifter mellom gruppeundervisning, forelesninger, gruppearbeid og praktisk musisering. Studentene skal gjennomføre et eget FoU-prosjekt under veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• En oppgave i musikkorientering
• En skriftlig oppgave som omhandler musikk som redskap i et inkluderende læringsfellesskap i eller utenfor skolen.
• Kollokvieprotokoll om kvalitativ metode
• Gjennomføring av et utviklingsprosjekt med datagenerering for FoU-oppgaven
• Presentasjon av FoU-oppgaven på studentenes FoU-konferanse, samt opposisjon av medstudents oppgave
• Oppmøte til undervisning ved aktiviteter som krever samarbeid:
o Musikkorientering i samband med didaktiske gruppeaktiviteter: 80 % av samlet timeantall
o Gruppeoppgaver i musikk, kultur og samfunn: 80 % av samlet timeantall
o Gruppeframlegg og individuelle prøver: 100 %
o Kollokviegruppe om metodelitteratur
o Utviklingsprosjekt for FoU-oppgaven ved samskriving av oppgaven med annen student
o Opposisjon av medstudents FoU-oppgave på FoU-konferanse

Ved for høy fraværsprosent kan arbeidet til dels erstattes av kompensatoriske arbeidskrav

De obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan fremstille seg til vurdering av emnet.

Vurdering:
FOU-oppgave

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.