course-details-portlet

MGLU2101 - Norsk 1 (1-7) emne 2: Språk og tekst 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2018/2019

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager ALLE

Faglig innhold

Norsk 1, emne 2 omhandlar begynnaropplæring i lesing og skriving, utvikling av munnlege ferdigheiter, norsk som andrespråk, litteratur for småtrinnet, og fagdidaktiske spørsmål. Emnet tematiserer òg den tette samanhengen mellom språk og språkbruk og identitetsutvikling. I tillegg legg det vekt på at studentane skal utvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne. Studentane vil møte varierte arbeidsmåtar, også praktisk-estetiske tilnærmingar.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
- har omfattande kunnskap om barns språkutvikling på småtrinnet
- har kunnskap om språkleg identitet, norsk som andrespråk og fleirspråkleg praksis
- har kunnskap om kva som kjenneteiknar munnlege og multimodale tekstar
- har kunnskap om eit utval skjønnlitterære tekstar i ulike sjangrar og medium, med vekt på litteratur for barn på småtrinnet.
- har brei kunnskap om metodar i den første lese- og skriveopplæringa
- har kunnskap om kartleggingsprøver og læremiddel for småtrinnet, både digitale og andre.
- har kunnskap om relevante forskningsmetodar i norskfaget og etikk knytt til forskning som involverer elevar.

FERDIGHEITER
Kandidaten
- kan bruke kunnskap om språk og språkutvikling i språkstimulerande arbeid og gjere greie for fagdidaktiske val som skal fremje munnleg og skriftleg språkutvikling for alle elevar på småtrinnet
- kan bruke kunnskap om kva som kjenneteiknar ulike tekstar og sjangrar i arbeid med munnlege og multimodale tekster i ulike medium
- kan planlegge, gjennomføre og evaluere elev- og klassesamtaler
- kan bruke ulike metodar i den første lese- og skriveopplæringa og tilpasse opplæringa for elevar med ulik bakgrunn og varierande ferdigheiter i norsk
- kan kjenne att teikn på lese-, skrive- og språkvanskar
- kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheiter og gi læringsfremjande respons til alle elevar på småtrinnet
- kan vurdere norskfaglege læremiddel for småtrinnet, digitale og andre
- kan bruke relevante forskningsmetodar i norskfaget på ein etisk forsvarleg måte.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- kan legge til rette for at elevane på småtrinnet utviklar og vidareutviklar grunn-leggande språkferdigheiter og blir tekstkyndige språkbrukarar som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
- kan planlegge og gjennomføre norskundervisning på småtrinnet i sentrale emne og gjere greie for elevtilpassa fagdidaktiske val
- kan vurdere eigen praksis på småtrinnet med gjeldande læreplanar, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet inneber både fellesforelesingar, undervisning i seminarform, skriveverkstad og arbeid i mindre grupper. Studentane skal bruke språket aktivt gjennom heile studiet, både i munnleg og skriftleg kommunikasjon med medstudentar og faglærarar. Det er ein føresetnad at studentane tileignar seg fagstoffet gjennom sjølvstudium utanom den organiserte under-visningstida, og gjennom arbeid i kollokviegrupper. Det er forventa at studentane møter førebudde til undervisninga og at dei bruker biblioteket aktivt. Det er forventa at studentane er aktive gjennom heile studiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Antal arbeidskrav: 3
- Obligatorisk oppmøte på eit skriveseminar
- To skriftlege innleveringar på nynorsk

Obligatoriske arbeidskrav vert vurderte med godkjent/ikkje godkjent.

Hjemmeeksamen skal skrivast på nynorsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Krav om førhandskunnskap:
Som opptakskrav til studieprogrammet, sjå studieplan for studiet.


Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Den kan også søkes opp på Innsida.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU12007 15.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 20.05.2019

Innlevering 27.05.2019

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU