MGE4041 - Forskningsmetoder,forskningsetikk,vitenskapsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

- Presentasjon av pågående, relevant forskning ved NTNU I Gjøvik/ aktuelle samarbeidspartnere
- Litteratursøk
- Utforming av forskningsoppgaver
- Datainnsamling
- De viktigste analyseteknikkene innen kvalitative metoder i gerontologi
- De viktigste analyseteknikkene innen kvantitative metoder i gerontologi
- Evalueringsstudier
- Prinsipper for prosjektarbeid
- Forskningsetikk
- Vitenskapsteori

Læringsutbytte

Innen kunnskaper:

Studenten
- skal kunne nyttiggjøre seg relevante forskningsrapporter og vitenskapelige artikler i eget arbeid med masteroppgaven og i egen yrkesutøvelse

Innen ferdigheter:

Studenten
- kan velge egnet metode som løsning av egne problemstillinger og begrunne valget
- kan vurdere metode og relevans av ulike forskningsarbeider

Innen generell kompetanse:

Studenten
- er i stand til å synliggjøre etisk ansvar i forskningen
- kan vurdere ulike forskningstradisjoner i et vitenskapsteoretisk lys

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

MGE4041 (Emne 5) har fokus på aktuelle vitenskapelige tilnærminger innen gerontologien, presentert ikke minst gjennom aktuell forskning. Studentene vil bl a møte ansatte ved Senter for omsorgsforskning og få innsikt i aktuelle prosjekter der. Det blir to fellessamlinger a fire dager med ressursforelesninger knyttet til delemner i MGE4041. Gjennom virksomhet i basisgrupper og egne litteraturstudier legges opp til studentaktive metoder som bidrar til læring.

Obligatoriske arbeidskrav/aktiviteter:
- Deltakelse i arbeid med studieoppgaver knyttet til utarbeidelse av eksamensbesvarelsen
- Deltakelse i veiledning på plan for masteroppgave/ annet forsknings- /utviklingsprosjekt

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Det utarbeides plan for masteroppgave eller annet forsknings-/utviklingsprosjekt med omfang på 4000 ord. Utarbeidelsen skal skje individuelt eller i minigruppe på to studenter. Det må søkes om å skrive i minigruppe, og det vil bli stilt spesielle krav for å få søknaden innvilget. Planen vurderes ut fra følgende kriterier:
- Problemstillingen er presis, relevant og teoretisk begrunnet
- Metoden er grundig beskrevet og relevant for problemstillingen
- De forskningsetiske aspekter er vurdert
- Disposisjonen av oppgaven har en logisk oppbygging
- Litteraturlisten dokumenterer bruk av relevant og oppdatert forskningslitteratur


Utsatt eksamen:
Plan for masteroppgave må leveres i bearbeidet versjon, alternativt beskrive et nytt masteroppgaveprosjekt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Gerontologi (MGERONT)

Kursmateriell

Bjørndal, A og D Hofoss (2004). Statistikk for helse- og sosialfagene. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap 2: Forskningsprosessen (s 18-30 ) (13 s)

Everett, E L og I Furuseth (2012). Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget (187 s)

Ingebretsen, R og P E Solem (2002). Aldersdemens i parforhold. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. NOVA rapport 20-02. Kap 2: Metode og utvalg, (s 20-42) (23 s)

Johannesen, A, P A Tufte og L Christoffersen (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. Kap 1-26 (345 s)

Tornstam, L. (2005). Åldrandets socialpsykologi . Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. Kap 3: Metodfrågor i gerontologisk forskning (s 33-59) (27 s)

Aadland, E (2011). Og eg ser på deg. Vitenskapsteori i helse- og sosialfag. Oslo: Universitetsforlaget (315 s)
Supplerende opplysninger

Komplett og oppdatert litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 100/100

Utlevering
30.10.2017

Innlevering
11.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera. Logg deg på ntnu.inspera.no bruk din Feidepålogging (som du bruker på andre systemer i NTNU) https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.