course-details-portlet

MEKG1001F - Mekanikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer A

Faglig innhold

STATIKK
- Statikkens grunnlag
- Kraft og moment
- Statisk likevekt
- Plane fagverk og rammekonstruksjoner
- Punktlast og fordelt last
- Statisk bestemthet
- Aksialkraft, skjærkraft, bøyemoment og torsjon.

FASTHETSLÆRE
- Arealsenter og arealmoment
- Spennings- og tøyningslære
- Elastisitet, plastisitet og brudd
- Spenningsanalyse
- Normalspenning og skjærspenning
- Deformasjoner
- Introduksjon til knekking og statisk ubestemte systemer

Emnet skal danne grunnlaget for mer detaljerte og komplekse problemstillinger og beregninger i emner som kommer senere i studiet.

Læringsutbytte

Emnet bidrar i studieprogrammets D-streng, dvs. digitalisering/digital kompetanse ved tilbud om opplæring og bruk av aktuell beregningsprogramvare i forbindelse med obligatoriske aktiviteter.

Kunnskaper:
Kandidaten skal:
• ha god kjennskap til forenklet bjelketeori (Euler-Bernoulli) og vite hvordan den kan anvendes i praktiske situasjoner
• kunne gjøre rede for hvordan krefter og belastninger virker på konstruksjoner, og om hva som skjer inni selve konstruksjonen når den belastes
• ha god kjennskap til den grunnleggende sammenhengen mellom statikk og fasthetslære
• ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
• kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter
Kandidaten skal:
• kunne anvende sin kunnskap i mekanikk på enkle praktiske oppgaver
• kunne beregne reaksjonskrefter og leddkrefter i enkle fagverk og rammekonstruksjoner ved ulike lastpåkjenninger
• kunne beregne, skissere og tolke diagrammer for aksialkraft, skjærkraft og bøyemoment i enkle konstruksjoner
• være i stand til å beregne normalspenninger og skjærspenninger i ulike snitt av konstruksjonselementer
• beregne tøyninger og forskyvninger i ulike retninger
• kunne bruke digitale verktøy for beregninger

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
• ha kjennskap til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
• kunne forklare hvor godt elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses ved hjelp av forenklede matematiske modeller av konstruksjonen
• ha en god forståelse av sammenhengen mellom den grunnleggende teorien og den praktiske anvendelsen av faget
• gjennom statikkdelen og fasthetslæren ha god kjennskap til grunnleggende prinsipper innenfor likevekt og elastisitet
• ha grunnleggende konstruksjonsforståelse for mer avansert styrkeberegning i senere årskurs
• ha opparbeidet et godt faglig grunnlag og god forståelse i mekanikk som andre emner i studiet kan bygge videre på
• ha tilegnet seg forståelse for grunnleggende problemstillinger innen statikk og fasthetslære og kunne formidle disse til andre innen eget fagfelt
• forståelse av sammenhengen mellom ytre påkjenninger på en konstruksjon og konstruksjonens materialegenskaper
• anvende et grunnleggende relevant begreps- og formelapparat

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning|Veiledning

Utfyllende informasjon:
Emnet er tilrettelagt for gjennomføring for nettstudenter. Emnet undervises parallelt med et tilsvarende emne for campus-studenter. Det tas opptak av noen forelesninger for "campus-emnet". Det lenkes til disse opptakene fra læringsplattformen, der det også vil finnes opptak fra tidligere skoleår. Dette suppleres med forhåndsinnspilte videoforelesninger, samt eksempler og teori-notater, som sammen med lærebøker er grunnlaget for forståelse og evne til å gjøre beregningsoppgaver
Obligatoriske arbeidskrav:
12 obligatoriske regneøvinger og 3 obligatoriske laboratorieøvinger. Alle 15 må være godkjent for å få gå opp til eksamen. I tillegg må en obligatorisk, digital test være gjennomført og bestått i slutten av første semester.

Ekstra beregningsoppgaver, som ikke er obligatoriske, vil også være tilgjengelige. Disse oppgavene anbefales.

Veiledning gjennomføres via læringsplattformen, både synkront ved bruk av verktøy som f.eks. Collaborate, og asynkront ved bruk av "forum". Det skal foreligge en plan for dette på læringsplattformen.

Det vil være 1-2 samlinger i Gjøvik hvert semester, altså totalt 2-4 samlinger. Minst 2 av samlingene vil være obligatoriske.

Planlagt tidsforbruk:
Forelesninger o.l.: 70 timer
Organisert veiledning, inkl. samlingene: 40 timer
Arbeid med obligatoriske oppgaver: 100 timer
Annen oppgaveregning og egne eksamensforberedelser: 50 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Eksamen gjennomføres digitalt

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MEKG1001 10.0 01.09.2019
MEKT1001 10.0 01.09.2019
MEKA1001 10.0 01.09.2019
TMAS1001 8.0 01.09.2020
VB6103 10.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsmekanikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU