course-details-portlet

MDV6290 - Masteroppgave i barn og unges psykiske helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig avhandling med en problemstilling knyttet til et tema innenfor arbeidet med barn og unges psykiske helse.

Det blir gitt veiledning underveis av oppnevnt fagperson som sikrer at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om datainnsamling, struktur på avhandlingen og at forskningsetiske retningslinjer følges.

Omfanget av veiledningen skal være inntil 45 timer. Dette omfatter alt av ansattes arbeid i forbindelse med oppgavene, dvs. vurdering av utkast/forslag; lesetid; bistand med enkeltspørsmål og litteratur; tilrettelegging, f.eks. tilgang til materiale, evt. forskningsarbeid; veiledningstimer.

Arbeidet skal presenteres i en avhandling med et omfang og format som er spesifisert nærmere i Retningslinjer for masteroppgave ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Vurderingen baserer seg på oppgavens kvalitet når det gjelder bruk og forståelse av relevant teori, forskningsdesign, diskusjon av resultater og resultatenes anvendbarhet, men skal sekundært ta hensyn til grad av selvstendighet eller samarbeid med andre om gjennomføring av oppgaven.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått masteroppgaven skal studenten kunne:
-formulere en presis vitenskapelig problemstilling
-teste og besvare en vitenskapelig problemstilling
-bearbeide data fra en undersøkelse eller et eksperiment
-beherske metoder og teknikker som er relevante for problemstillingen
-presentere en problemstilling og diskutere resultatene ved bruk av relevant vitenskapelig litteratur og kildekritikk
-beskrive et vitenskapelig arbeid i en ryddig og oversiktlig rapport (masteroppgaven)
-formidle resultatene, både skriftlig og muntlig, med godt språk og presise formuleringer
-systematisk og oversiktlig gjengi inngående kunnskap i masteroppgavens tema-område
-vurdere og ivareta de spesielle hensynene til forskningsetikk og informert samtykke overfor barn og unge i forhold til psykisk helse.

Mer om vurdering

Siste ordinære innleveringsfrist er 01.12.2020 da MBUPHLS avvikles.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp til MBUPHLS Master i barn og unges psykiske helse. Det må leveres en relevant idéskisse til masteroppgaven. Normalt skal masteroppgaven bygge på innsamling og bearbeiding av empirisk materiale, men oppgaver av teoretisk art, og bearbeiding av allerede innsamlet data, kan godkjennes etter vurdering.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 4
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 01.11.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 01.02.2021

Innlevering 03.02.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:15

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU