MB302010 - Spesialemner i bioteknologi

Om emnet

Faglig innhold

Temalisten tilpasses den enkelte oppgave og skal sammen med utvalgt litteratur godkjennes av faglærer.

Oversiktsartikler som beskriver bredden og utviklingen av hovedtemaet

Alternative metoder som har vært benyttet til å belyse hovedtemaet

Andre anvendelser av resultatene og metodene

Forslag til nye aktuelle forskningsoppgaver som belyser og utvikler hovedtemaet

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha kunnskap om nyere forskning, metoder, teknikker og etiske problemstillinger knyttet opp mot valgte tema i bacheloroppgaven. 

kunne sette problemstillingen i bacheloroppgaven inn i en moderne vitenskaplig sammenheng.

kunne redegjøre for de viktigste utviklingstrekkene innenfor valgt emne.

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne presentere forskningsresultat på en vitenskapelig måte.

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha tilegnet seg det siste innen forskning på et begrenset fagområde.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Seminarbasert/presentasjon av utvalgte fagemner. Litteratursøk og litteraturstudier. Gruppearbeid/oppgaveløsning (case)     

Obligatoriske arbeidskrav:
Individuell oppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • individuell oppgave

Mer om vurdering

Muntlig individuell eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i Marine og biologiske fag (299MB)
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

Bestått 80 % av forventet studieprogresjon i studiets første og andre år.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.