course-details-portlet

MAST2305 - Maskinkonstruksjon Prosjekt

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet er et fordypingsstudie, enten i form av et prosjektarbeid med fordyping i en maskinkonstruksjonsrelatert problemstilling i en bedrift eller et ledet selvstudie med fordyping innen maskinkonstruksjon. Studentene som velger å arbeide med en problemstilling i en bedrift, skal dokumentere arbeidet i en rapport. Studenter som velger et ledet selvstudie skal skrive et essay. Temaet for prosjektarbeid i bedrift og tema for ledet selvstudium skal godkjennes av oppnevnt veileder eller studieleder.

Læringsutbytte

Kunnskaper
- Kandidaten skal ved fullført kurs ha fått god kunnskap om et valgt tema innen fagområdet maskinkonstruksjon, samt ha forbedret sine evner til faglig analyse og skriftlig fremstilling gjennom skriveprosessen.
- Kandidaten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen fagområdet maskinkonstruksjon. Fordypningen går bl.a. ut på å samle data, analysere data, gjennomføre kildesøk og litteraturstudier samt kombinere dette med det som har vært forelest i studiet og egen kunnskap.
-
Ferdigheter
- Kandidaten skal være i stand til å gjennomføre et prosjektarbeid med utarbeidelse av prosjektplan, systematisk bearbeiding av faglig informasjon samt skrive en prosjektrapport. For ledet selvstudie skal kandidaten være i stand til å systematisere og formidle kunnskap gjennom et essay.
-
Generell kompetanse
Kandidaten
• kan ta i bruk egne ferdigheter i samspillet med andre ingeniører
• kan formidle resultater muntlig og skriftlig i team

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU