course-details-portlet

MAST2011 - Material og produksjonsstyring

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Styringsmodeller for produksjon og logistikk. Styringsprinsipper. MRP/MRPII/ERP: Material Requirements Planning/Manufacturing Resource Planning/Enterprise Resource Planning. Syklisk produksjon. Flaskehalsstyring. Japansk produksjonsfilosofi, Lean Manufacturing, Toyota Production System. Kanban, Heijunka, Polca og Quick Response Manufacturing. Value Stream Mapping. Avanserte prinsipper og metoder for produksjons- og lagerstyring. Detaljplanlegging og sekvensiering samt Manufacturing Execution Systems (MES). Gruppeteknologi, layout og materialflytanalyser.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studentene forståelse for logistikk- og styringsprosessene i en produksjonsbedrift, samt kunnskaper om prinsipper, verktøy og systemer for å analysere, utvikle og styre disse prosessene.

Ferdigheter: Evne til å analysere en produksjonsvirksomhet, og foreslå og gjennomføre forbedringstiltak i produksjon og varestrømmer. Videre evne til å lede og drifte en produksjon eller et lager.

Generell kompetanse: Forstå hvordan effektiv produksjon og god vareflyt påvirker industribedriftens konkurranseevne og lønnsomhet, og hvordan man styrker kundenes opplevde verdi gjennom god produksjonslogistikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvingsarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres i august. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen (dette avgjøres av faglærer).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU