MAN4202 - Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 2 anestesisykepleie

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Inkluderer hovedemnene fra rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie:

Hovedemne 1: Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner.

Hovedemne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner.

Hovedemne 3:Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse

Læringsutbytte

Kunnskap:

viser spesialisert innsikt i anestesisykepleie og anestesiologi, og avansert kunnskap om relevante emner innenfor intensivmedisin og kirurgi
viser inngående kunnskap om prinsipper for bruk av avansert medisinsk utstyr som brukes i behandling innenfor egen fordypning

Ferdigheter:

anvender sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis
analyserer og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor anestesisykepleie og anestesiologi
arbeider selvstendig med teoretisk problemløsning relatert til forordnet behandling innenfor eget spesialfelt

Generell kompetanse:

viser generell kunnskap innenfor sykepleie til akutt kritisk syke pasienter, og dybdekunnskap innenfor anestesisykepleie og anestesiologi
viser en spesialisert forståelse av sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent flervalgstest med minimum 70% riktig besvarelse:
Anestesiologi med aktuelle medikamenter innen anestesiologi

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 4 dager

Utsatt eksamen:
Ny eksamen settes opp i neste semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1

Kursmateriell

Blant annet
Hovind, I. L., Red. (2011). Anestesisykepleie. Oslo, Akribe.
Butterworth, J. F., D. C. Mackey, et al. (2013). Morgan & Mikhail's Clinical Anestheisology . New York, Lange.
Fullstendig pensumliste oppgis i undervisningsplan

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MAN4200 10.0 01.08.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen** 100/100

Utlevering
18.12.2017

Innlevering
21.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.