MAN4201 - Fordypning i anestesisykepleie,del 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Administrasjon og ledelse av spesialavdeling

Teamarbeid og pasientsikkerhet

Flerkulturell kompetanse i spesialsykepleie

Anestesisykepleie til utvalgte grupper av pasienter

Pasienten som har eller kan utvikle alvorlig svikt i ulike organ eller organsystem

Komplikasjoner ved anestesi

Anestesi i akutte situasjoner

Gjennomføring av anestesi til ulike pasientgrupper fortsatt

Vanskelig luftvei

Læringsutbytte

Kunnskap

Viser avansert kunnskap om anestesiologi og akuttmedisin og spesialisert innsikt i anestesisykepleie for å kunne ivareta den akutt/kritisk syke pasienten i og utenfor sykehus

Viser avansert kunnskap om observasjoner, monitorering og kliniske vurderinger ved akutt og/eller kritisk sykdom, anestesi, sedasjon og analgesi 

Viser avansert kunnskap om komplikasjoner ved akutt og/eller kritisk sykdom, anestesi, sedasjon og analgesi 

Viser inngående kunnskap om egenskaper ved spesielle pasientgrupper som stiller krav til valg og utførelse av anestesi, herunder anestesi til ulike aldersgrupper 

Viser inngående kunnskap om ulike kirurgiske undersøkelser og inngrep og hvordan dette virker på pasientens situasjon og anestesisykepleierens ansvar og funksjon 

Viser avansert kunnskap om det å opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet 

Viser inngående kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv 

Viser inngående kunnskap om formidling av tilpasset informasjon om anestesi og anestesisykepleie til pasienter, pårørende, kolleger og andre fagpersoner 


Ferdigheter

Gjennomfører generell anestesi på en selvstendig og ansvarlig måte på ellers funksjonsfriske pasienter (ASA 1 og 2) etter gjeldende retningslinjer 

Administrerer anestesi til pasienter som har mer komplekse sykdomstilstander i samarbeid med anestesilege 

Administrerer seg selv og andre medarbeidere slik at pasientens helse ivaretas

Jobber i team, beholde oversikt og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress

Observerer, vurdere og identifisere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende

Yter helt eller delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens vitale organ eller organsystemer

Vurderer sammenhengen mellom sykdom/skade og valg av anestesimidler og metoder

Anvender relevant kunnskap om pasienter som skal ha anestesi, med tanke på pasientens tilstand og inngrepets art, og avgjøre om pasienter må ha anestesiologisk tilsyn

Identifiserer selvstendig væske- og elektrolyttforstyrrelser og igangsetter innen gjeldende rammer adekvat behandling som følge av kirurgisk behandling og anestesi

Anvender anestesiapparatet og avansert medisinsk teknisk utstyr som brukes i behandlingen forsvarlig

Identifiserer selvstendig akutte og problematiske situasjoner

Tar initiativ til og igangsette behandling i prioritert rekkefølge, i samsvar med egen kompetanse og innenfor rammen av lover og bestemmelser

Tar selvstendige beslutninger i akutte situasjoner

Evaluerer, dokumentere og kvalitetssikre anestesisykepleien

Anvender kunnskap for å forebygge stress og angst hos pasienten ved hjelp av kommunikasjon, informasjon og tilrettelegging av et trygt og støttende miljø

Administrerer og evaluerer medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring

Forebygger psykiske senskader i forbindelse med ulykker og akutt innleggelse i sykehus

Analyserer faglige problemstillinger med utgangspunkt i anestesisykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

Anvender pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, omsorgspersoner, egen faggruppe og andre helseprofesjoner.


Generell kompetanse

Viser handlingskompetanse i anestesisykepleie i overensstemmelse med Funksjonsbeskrivelse for anestesisykepleier og Norsk standard for anestesi. 

Assisterer og hjelper andre i teamet med oppgaver ,gir og mottar feedback og sier ifra når pasientsikkerheten er truet

Viser situasjonsbevissthet gjennom å overvåke pasientsituasjonen og det totale miljø som omkranser situasjonen.

Argumenterer og utøver anestesisykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og kunnskap om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter

Forholder seg kritisk til teknologiens muligheter og begrensninger innen anestesisykepleie

Tar ansvar for å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper

Gir situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende på basis av pedagogisk kunnskap kunne veilede og undervise andre

Viser evne til fagutviklingen og benytte forskningsbasert kunnskap som grunnlag i praksis

Identifiserer behov og delta i endringsprosesser som videreutvikler anestesisykepleien

Utvikler identitet som anestesisykepleier

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Utfyllende informasjon:
Ferdighetstrening
Simuleringsøvelser 

Obligatoriske arbeidskrav:
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt og sluttvurdering i praksisstudiet.
I tillegg gjelder følgende for kull 2017, fra og med våren 2018:Deltakelse på simulering og temadager.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått. Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra NTNU. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av NTNU.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Studenter som får ikke-bestått resultat i første veiledet praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

Fordypning i anestesisykepleie del 2
Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1og 2, MKS4000 og MKS4102 eller
Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1, MKS4010

Kursmateriell

Hovind, I. L. (red). (2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe. 581s
Butterworth, J. F., Wasnick, J. D., Mackey, D., Morgan, G. E. & Mikhail, M. S. (2013). Morgan & Mikhail's clinical anesthesiology. New York: McGraw-Hill Medical. XIII, 1366 s. 
Fullstendig litteraturliste i utdanningsplan.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Praksis 100/100
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.