MAN4101 - Fordypning i anestesisykepleie, del 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Anestesiologi og anestesisykepleie ved ulike kirurgiske inngrep

Anestesimedikamenter

AHLR- utsjekk,

Anestesisykepleie til barn og eldre

Svikt i ulike organsystemer, sepsis,intensivmedisin.

Aktuelt medisinsk utstyr, funksjon, vedlikehold og kontroll

Aktuell kirurgi,

Pediatri og nyfødtmedisin

Pasientsikkerhet

Kirurgi til sentrale pasientgrupper

Traumepasienten

Smertelindring ved akutte smerter

Læringsutbytte

Kunnskap

Viser inngående kunnskaper om kirurgiske prinsipper, anestesi og intensivmedisin

Viser inngående kunnskaper om egen klinisk funksjon knyttet til de mest vanlige tilstander som krever spesialsykepleiekompetanse

Viser inngående kunnskap om komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og anestesi

Viser inngående kunnskap om hvordan opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet

Viser inngående kunnskap om relevante observasjoner av pasienter i lokal-, regional- og generell anestesi, og foreslå tiltak når komplikasjoner oppstår

Viser inngående kunnskap om indikasjon, dosering og virkning/bivirkning av de vanligste medikamenter (inkl. anestesigasser) anvendt i klinisk anestesiologi


Ferdigheter

Identifiserer, planlegger, iverksetter, begrunner og evaluerer anestesisykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis under veiledning.

Administrerer eget arbeid og læresituasjon og kan delegere arbeidsoppgaver til beste for pasienten

Behersker forberedelse, mottak, leiring, monitorering og forebyggende tiltak i forhold til pasient som skal gjennomgå kirurgi

Kan med veiledning arbeide selvstendig og ansvarlig ved gjennomføring av generell anestesi på funksjonsfriske pasienter etter gjeldende retningslinjer, inklusive bruk av medisinsk-tekniks utstyr

Tar delansvar i forbindelse med anestesi til spesielle pasientgrupper og ved spesielle sykdomstilstander

Viser situasjonsbevissthet gjennom å overvåke pasientsituasjonen og den totale behandlingssituasjonen

Kan utføre anestesisykepleierens oppgaver overfor akutt og kritisk syke pasienter utenfor anestesiavdelingen, med veiledning

Kan sikre kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon

Kan benytte kommunikasjonsstrategier for å sikre kontinuitet og sikkerhet ved overganger

Er kjent med prosedyrer i forbindelse med akutte situasjoner innen anestesi, inkludert avdelingens katastrofeplan


Generell kompetanse

Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Er bevisst hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd

Ivaretar og fremmer pasientens og pårørendes rettigheter

Bidrar til å kvalitetssikre hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleien og annen behandling av pasienten

Skaper kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon og adekvate kommunikasjonsmetoder

Bidra til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team

Analyserer egen fagutøvelse og integrerer og bruker teori i alle aspekter av praksis samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse

Differensierer og prioriterer egne læringsbehov

Bruker erfarne anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere og aktuell litteratur for å utvikle egen kompetanse

Viser forståelse for betydningen av kontinuitet i anestesisykepleien

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Utfyllende informasjon:
Ferdighetstrening
Simuleringsøvelser

Obligatoriske arbeidskrav:
Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt- og sluttvurdering i praksisstudie
Hospiteringsrapporter ved hospitering leveres inn på fronter
Sertifisering som AHLR utøver
I tillegg gjelder fra og med kull 2017 og høsten 2017:Skriftlig fagnotat med deltakelse i seminar

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær pa° over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke besta°tt. Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra NTNU. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av NTNU.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Studenter som får ikke-bestått resultat i første veiledet praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

Fordypning i anestesisykepleie, del 1
Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1 MKS4000 eller Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del MKS4010

Kursmateriell

Hovind, I. L. (red). (2011). Anestesisykepleie. Oslo: Akribe. 581s
Butterworth, J. F., Wasnick, J. D., Mackey, D., Morgan, G. E. & Mikhail, M. S. (2013). Morgan & Mikhail's clinical anesthesiology. New York: McGraw-Hill Medical. XIII, 1366 s. 
Fullstendig litteraturliste i utdanningsplan.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.