MAL4200 - Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 3. Allmennsykepleie

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Fordypning i medisinske utfordringer knyttet til valgt pasientgruppe og/eller medisinsk diagnose

Læringsutbytte

Kunnskap

- sammenfatter og redegjør for avansert forskningsbasert kunnskap om medisinske, behandlingsmessige utfordringer knyttet til valgt pasientgruppe og/eller diagnose

- analyserer og vurderer økt risiko og behandlingsmessige utfordringer knyttet til tilleggsdiagnoser hos valgt pasientgruppe eller diagnose

- treffer sykepleiefaglige beslutninger på grunnlag av systematisk innhenting og vurdering av forskningsbasert kunnskap om valgt pasientgruppe eller diagnose

Læringsformer og aktiviteter

Samling(er)/seminar(er)
Hospitering
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Simulering

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltakelse i simulering
4 skriftlige individuelle studieoppgaver. 1000 ord +/- 10% pr.arbeidskrav

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen. Omfang 2500 ord +/-10%

Utfyllende om utsatt eksamen:
I henhold til eksamensplanen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1 og 2

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.