MAL4000 - Fordypning i almennsykepleie,del 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

-å leve med aldersrelaterte, kroniske og sammensatte sykdomstilstander
-funksjons- og arbeidsområder
-pasientsikkerhet og teamarbeiod
-pasient- og familiesentrert pleie og behandling
-systematisk observasjon og vurdering
-kliniske prosedyrer i sykepleie
-avansert sykepleiekompetanse til utvalgt pasientgruppe
-medisinsk utstyr
-medikamentregning
-sykepleie til utvalgte pasientgrupper
-hygiene og mikrobiologi
-etisk og juridisk ansvarlighet
-dokumentasjon og informasjonsteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap
Har kunnskap om
-mestringsstrategier ved aldersrelaterte, kroniske og/eller sammensatte sykdomstilstander
-pårørendes opplevelser og behov
-og viser forståelse for prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr som benyttes i avdelingen
-grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
-kliniske prosedyrer innen eget spesialområde
-etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av mennesker med aldersrelaterte, kroniske og/eller sammensatte sykdomstilstander.
Har inngående kunnskap om
-pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved aldersrelaterte, kroniske og/eller sammensatte sykdomstilstander
-spesialsykepleiers funksjon, ansvar og pasientmålgruppe knyttet til valgt målgruppe
-de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet

Ferdigheter
-analyserer relevante pasientsituasjoner med hensyn til pasientens og pårørendes opplevelser av situasjonen
-vurderer kritisk egen kompetanse i å kommunisere, samhandle, informere, veilede og støtte både pasient og pårørende ut fra individuelle behov
-bidrar aktivt i pasientsikkerhetsarbeid ved egen arbeidsplass
-vurderer kritisk sin kompetanse i dokumentasjon av sykepleien
-gjør rede for relevante undersøkelser og prosedyrer knyttet til egen arbeidsplass
-gjør rede for indikasjoner, bruksområder og forskriftsmessig bruk av relevant medisinsk teknisk utstyr ved egen arbeidsplass

Generell kompetanse
-reflekterer over egen praksis, og integrerer og anvender forskningsbasert kunnskap i alle aspekter av fagutøvelsen
-utøver sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
-identifiserer etiske og juridiske problemstillinger, analysere disse og delta i etiske diskusjoner
-kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå
-reflekterer over samarbeid med kollegaer og andre yrkesgrupper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Simulering
Nettstøttet læring
Seminar
Kliniske erfaringer

Obligatoriske arbeidskrav:
-Godkjent fagnotat i gruppe(etikk/jus).
-Deltakelse i ett seminar i gruppe (etikk/jus)
-Godkjent 4 skriftlige arbeidskrav knyttet til egen kliniske praksis.
-Dokumentert to sykepleiefaglige veiledninger ved egen arbeidsplass
-Deltakelse i simulering

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ny oppgave i henhold til eksamensplan

Vurderingsformer:
Individuell oppgave.
Oppgavetekst oppgis ved oppstart av emnet.
Omfang 3000 ord +/-10%

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Kursmateriell

Ressurslitteratur oppgis ved studiestart.
Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
29.11.2017

Innlevering
05.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.