LVUT8119 - Andrespråkspedagogikk 1 (1-10) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

- Flerkulturell forståelse i skolen
- Flerspråklig utvikling, kompetanse og praksis
- Lovverk, læreplaner og organisering av språkopplæring
- Arbeid med hverdagsspråk og kunnskapsspråk i et andrespråksperspektiv
- Arbeid med ordforråd og begrepsinnlæring
- Kontrastiv analyse av språk og mellomspråksanalyse
- Norsk språkstruktur og språktypologi
- Arbeid med språklig bevissthet i flerspråklige klasserom
- Den første lese- og skriveopplæringa når norsk er andrespråk
- Arbeid med skjønnlitteratur i flerspråklige klasserom

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om betydninga av flerkulturell forståelse i skolen
- har kunnskap om flerspråklighet i skolen
- har kunnskap om lovverk, læreplaner og organisering av opplæringa for minoritetsspråklige elever i norsk skole
- har kunnskap om arbeid med utvikling av hverdagsspråk og kunnskapsspråk
- har kunnskap om ord- og begrepsinnlæring
- har kunnskap om hvordan tilegnelse av andrespråk skiller seg fra tilegnelsen av førstespråk, og om mellomspråk som fenomen
- har kunnskap om norsk språkstruktur
- har kunnskap om språktrekk i ulike språkgrupper, herunder noen sentrale minoritetsspråk i Norge
- har kunnskap om språklig bevissthet
- har kunnskap om begynneropplæring i lesing og skriving for minoritetsspråklige elever
- har kunnskap om arbeid med skjønnlitteratur i flerspråklige og flerkulturelle klasserom

Ferdigheter
Studenten
- kan ivareta og styrke flerspråklige elevers samla språkkompetanse
- kan legge til rette for arbeid med hverdagsspråk og kunnskapsspråk
- kan legge til rette for arbeid med ordforråd og begrepsinnlæring
- kan legge til rette for arbeid med formelle ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
- kan legge til rette for arbeid med språklig bevissthet
- kan legge til rette for tilpassa begynneropplæring i lesing og skriving for minoritetsspråklige elever
- kan legge til rette for arbeid med skjønnlitteratur

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstendig studium, oppgaveskriving og prosjektarbeid. Læringsplattformen Blackboard vil benyttes til informasjon og diskusjoner. Mellom samlingene må studentene kommunisere og være aktive gjennom læringsplattformen både med medstudenter og faglærere. Problemstillinger fra deltakernes arbeidssted blir trukket inn i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Følgende inngår som obligatoriske arbeidskrav:
- En fagtekst over oppgitt tema
- Studentene skal planlegge og gjennomføre et temamøte på egen arbeidsplass over et valgt emne fra studiet. Opplegget sammen med en refleksjonslogg over gjennomført opplegg skal leveres.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Åndrespråkspedagogikk for 1. til 10. trinn - viderutdanning for lærere (FJANDVUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.
Må kunne dokumentere norskkunnskaper med godkjent bergenstest eller tilsvarende.

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100

Utlevering
09.12.2019

Innlevering
11.12.2019

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.