LVUT8117 - Norsk tegnspråk 2 (1-10) emne 1 KFK

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 40/100
Praktisk eksamen 60/100

Faglig innhold

Studentene skal bygge videre på kunnskapen og ferdighetene de har tilegnet seg i Norsk tegnspråk 1, del 1 og 2. De skal jobbe med tema knyttet til døve og sterkt tunghørte elever i skolen, med fokus på bruk av læremidler og IKT. Dette oppnås ved:
- å videreutvikle tegnforrådet i norsk tegnspråk gjennom samtaler om ulike tema
- å lære mer om, og bruke grunnleggende grammatikk i norsk tegnspråk
- å reflektere rundt bruk av norsk tegnspråk i undervisning og kommunikasjon i skolen
- å utforske digitale læremidler på norsk tegnspråk
- å utforske læreplaner for døve og sterkt tunghørte og relatere det til egen yrkespraksis

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- kan bruke grunnleggende grammatiske elementer i norsk tegnspråk
- vet hvor man kan få informasjon og bistand for å legge til rette for døve og sterkt tunghørte elever i skolen

Ferdigheter
Studenten
- kan forstå enkle tekster på norsk tegnspråk og formulere dem på norsk tale
- kan føre samtaler på norsk tegnspråk om kjente tema
- kan anvende grammatiske elementer fra norsk tegnspråk i egne tegnspråktekster
- kan kjenne igjen og gjøre rede for grammatiske elementer i norsk tegnspråk
- kan formidle sin kunnskap om tegnspråk og døve og tunghørte elevers situasjon til kolleger og skoleledelse

Generell kompetanse
Studenten
- har strategier for å jobbe videre med å utvikle eget tegnspråk
- kan informere kolleger om eksisterende læremidler på norsk tegnspråk som kan brukes av alle elever
- kan relatere praktisk og teoretisk kunnskap til egen yrkespraksis og formidle det til egen arbeidsplass

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og selvstudium. Individuelt arbeid og gruppearbeid med praktiske og teoretiske oppgaver. Gruppe- og klassediskusjoner, fremlegg i plenum, videoanalyse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Norsk tegnspråk - videreutdanning for lærere (FJTEGNVUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.
Norsk tegnspråk 1 eller tilsvarende

Alternativer for opptak:
1. Ordinært opptak i regi av Utdanningsdirektoratet
2. Etterfyllingsopptak i regi av Utdanningsdirektoratet, kan skje frem til primo september
3. Lokalt opptak ved NTNU, av personer som fyller vilkår for opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Adgangsbegrensning, maks 35
Igangsetting av emnet er avhengig av at tilstrekkelig antall studenter melder seg. Udir tar beslutning om igangsetting

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100
Høst ORD Praktisk eksamen 60/100
Vår UTS Mappevurdering 40/100
Vår UTS Praktisk eksamen 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.