LVUT8116 - Norsk tegnspråk 1 (1-10) emne 2 KFK

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

- Å videre utvikle grunnleggende tegnforråd i norsk tegnspråk
- Å utvikle grunnleggende grammatikk i norsk tegnspråk
- Å jobbe med norsk tegnspråk i undervisning og kommunikasjon i skolen
- Å bli kjent med og begynne å bruke digitale læremidler på norsk tegnspråk
- Å videre utvikle sin kjennskap til og begynne å bruke læreplaner for hørselshemmede elever

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- skal kjenne til grunnleggende grammatiske elementer fra norsk tegnspråk
- kjenner til opplæringsloven og læreplaner for døve
- kjennskap til veiledningen for hørselshemmede
- ha kjennskap til døves kultur og organisasjonshistorie
- ha kjennskap til døves rett til tolk

Ferdigheter
Studenten
- har utviklet et grunnleggende tegnforråd
- kan kjenne igjen og ta i bruk noen grammatiske elementer fra norsk tegnspråk
- kan føre samtaler på norsk tegnspråk om kjente tema

Generell kompetanse
Studenten
- har strategier for å jobbe med å utvikle eget tegnspråk
- har strategier for å kommunisere

Læringsformer og aktiviteter

Forelesing og selvstudium. Individuelt arbeid og gruppearbeid med praktiske og teoretiske oppgaver. Gruppe- og klassediskusjoner, fremlegg i plenum. Bruk av IKT. Videoavlesning. Nettbasert undervisning. Kunnskapsdeling i eget kollegium og utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Ferdighetstrening 3
Skriftlig 2

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

VURDERING
Praktisk eksamen med oppgave.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Norsk tegnspråk 1 del 1 eller tilsvarende.

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.