LVUT8114 - Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (5-10) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Formålet med videreutdanningsemnet er å gjøre studentene i stand til å lede utviklingsarbeid i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet på eget team eller på egen skole. Det faglige innholdet vil bestå av teorier om god lese- og skriveopplæring i tillegg til teorier om skolebasert kompetanseutvikling. Kurset vil stimulere til refleksjon rundt skolens lese- og skriveopplæring. Kurset forutsetter stor grad av studentdeltakelse og bygger på tre sentrale prinsipp: lærere som lærer av hverandre, lærere som utforsker egen praksis og lærere som skrivere. Det faglige innholdet vil bestå av nyere lese- og skriveopplæringsteori og teori som omhandler hvordan man kan lede utviklingsarbeid i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
o har kunnskap om sentrale teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor lese- og skriveopplæringen
o har kunnskap om fagspesifikk og fagovergripende lesing og skriving
o har kunnskap om skolebasert kompetanseutvikling

Ferdigheter
Studenten
o kan planlegge og drive utviklingsarbeid på egen skole
o kan analysere skolens planer for lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
o kan modellere god lese- og skriveopplæring på egen skole
o kan veilede kolleger i god lese- og skriveopplæring
o kan legge til rette for skoleutviklingsprosjekt på egen skole

Generell kompetanse
Studenten
o kan kople teori om lese- og skriveopplæring til skolens arbeid med lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
o kan lede læringsprosesser der lesing, skriving og samtale om tekster står sentralt
o kan bidra i utviklingsarbeid på egen skole hvor lesing og skriving som grunnleggende ferdighet er sentralt

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert og mellom samlingene brukes digital læringsplattform aktivt. På samlingene vil undervisningen inkludere demonstrasjonstimer, deling av egne tekster, forelesninger og praktiske aktiviteter. Sammenhengen mellom studentenes skriving og refleksjon rundt teori og praksiserfaringer, er sentralt i hele studiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• lede kolleger i en læringsprosess
• demonstrasjonsundervisning – ledelse av utviklingsprosesser
• delta i skrivegrupper
• muntlig framlegg av egenprodusert tekst
• analysere skolens lese- og skriveplan og utarbeide forslag til forbedringer
• fagtekst om skoleutvikling (se vurdering)

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Nærmere informasjon om fagtekst kommer i Blackboard ved semesterstart.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESK2VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.
Norsk 1 eller tilsvarende

Alternativer for opptak:
1. Ordinært opptak i regi av Utdanningsdirektoratet
2. Etterfyllingsopptak i regi av Utdanningsdirektoratet, kan skje frem til primo september
3. Lokalt opptak ved NTNU, av personer som fyller vilkår for opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Adgangsbegrensning, maks 35
Igangsetting av emnet er avhengig av at tilstrekkelig antall studenter melder seg. Udir tar beslutning om igangsetting

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 ALLE
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.