LVUT8113 - Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (5-10) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Formålet med videreutdanningsemnet er å utforske egen praksis i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, og å knytte egen praksis opp mot nyere lese- og skriveopplæringsteori. Kurset vil stimulere til bevissthet om egen literacy-undervisning. Kurset forutsetter stor grad av studentdeltakelse og bygger på tre sentrale prinsipp: lærere som lærer av hverandre, lærere som utforsker egen praksis og lærere som skrivere. Det faglige innholdet vil bestå av teori om lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag, teorier om lese- og skrivestrategier og læringsfremmende vurdering.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
o har kunnskap om hva som kjennetegner god lese- og skriveopplæring
o har kunnskap om egnede lese- og skrivestrategier
o har kunnskap om læringsfremmende vurdering
o har kunnskap om egne skriveprosesser og sin rolle som lese- og skrivelærer
o har kjennskap til skolens planer for lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Ferdigheter
Studenten
o kan planlegge undervisning som utvikler elevenes lese- og skrivekompetanse
o kan bruke IKT som verktøy for å utvikle elevenes lese- og skrivekompetanse
o kan vurdere elevenes læringsprosesser og gi læringsfremmende veiledning
o kan tilrettelegge for språkrike læringssituasjoner i ulik fag
o kan modellere lese- og skriveprosesser for elevene
o kan gjennomføre demonstrasjonsundervisning på egen skole

Generell kompetanse
Studenten
o kan kople teori om lese- og skriveopplæring til egen undervisningspraksis
o har en utvidet tekstforståelse og kan lede læringsprosesser der lesing, skriving og samtale om tekster står sentralt

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert og mellom samlingene brukes digital læringsplattform aktivt. På samlingene vil undervisningen inkludere demonstrasjonstimer, deling av egne tekster, forelesninger og praktiske aktiviteter. Gjennom hele studiet står studentenes egen skriving og refleksjon rundt sammenhengen mellom teori og praksiserfaringer sentralt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Delta i skrivegrupper der studentene skriver, deler og responderer på tekster i gruppa. Hver student skal velge ut en tekst som blir trykket i antologi. Holder en demonstrasjontime. Demonstrasjonstimen skal være godt forberedt og tematisere lese- og/eller skriveopplæring.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Nærmere informasjon om fagtekst kommer i Blackboard ved semesterstart.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESK2VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.
Norsk 1 eller tilsvarende

Alternativer for opptak:
1. Ordinært opptak i regi av Utdanningsdirektoratet
2. Etterfyllingsopptak i regi av Utdanningsdirektoratet, kan skje frem til primo september
3. Lokalt opptak ved NTNU, av personer som fyller vilkår for opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Adgangsbegrensning, maks 35
Igangsetting av emnet er avhengig av at tilstrekkelig antall studenter melder seg. Udir tar beslutning om igangsetting

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Gallagher, K. (2006). Teaching Adolescent Writers. Portland, Main: Stenhouse Publishers)

Håland, Anne (2016). Skrivedidaktikk - korleis støtte elevanes skriving i fag? Oslo: Universitetsforlaget (ca. 220 sider, boka kommer i august)

Igland, Mari-Ann: «Skriving og skriveopplæring» i Austad, I. (red.) Mening i tekst. Teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring. Oslo: Cappelen Damm Akademiske (s. 105 - 129).

Kringstad, T Lorentzen, V: Et ressurshefte om argumenterende skriving (http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/PDF/Argumenterende_skriving_BM_skjerm.pdf)

Kringstad, T., Kvithyld, T. (red.). (2014). Vurdering av skriving. Bergen: Fagbokforlaget. (deler av boka)

Kringstad, T Kvithyld, T 2013: «Fem prinsipper for god skriveopplæring» i Bedre skole 2/2013 (http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/PDF/5prinsipp_Kringstad_Kvithyld.pdf)

Kvithyld, T Aasen, A.J (2011): «Fem teser om funksjonell respons» i Viden om læsning 9/11 (http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/PDF/Trygve_Kvithyld_Arne_Johannes_Aasen1.pdf)

Skaftun, A, Solheim, O. J., Uppstad, P. H. (2014) Leseboka: Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Skovholt, K. (red.). (2014). Innføring i grunnleggende ferdigheter: praktisk arbeid på fagenes premisser.  Oslo: Cappelen Damm.

 

Artikler som deles ut på kurset + selvvalgt litteratur som er relevant for eksamensoppgaven.                 

 (Totalt ca 1000 sider)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE
Vår UTS Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.