LVUT8112 - Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (5-10) emne 2 KFK

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Formålet med kurset er å videreutvikle læreres kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i et literacy-perspektiv, med særlig fokus på ungdomstrinnet. Gjennom forelesninger, skriving av refleksjonstekster og fagtekster, gruppearbeid og individuelt arbeid vil studentene videreutvikle sin kompetanse på området. Det faglige innholdet vil være konsentrert om fagspesifikk og fagovergripende literacy. Sentralt i kurset er teorier om tekstbasert læring, perspektiver rundt motivasjon og læring samt tekstkunnskap knyttet til ungdomstrinnet. Kurset skal bidra til økt læreplanforståelse gjennom nærlesing av og praktisk arbeid med læreplan og læremidler. Kurset vil være praksisrettet og klasseromsnært, og utprøving av nye arbeidsmåter på egen skole vil være sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- kunnskap om lesing, skriving og muntlighet som grunnleggende ferdigheter.
- kunnskap om fagspesifikk og fagovergripende lesing og skriving på ungdomstrinnet.
- kunnskap om sammenhengen mellom motivasjon og forståelse knyttet til utviklingen av lese- og skrivekompetanse.
- kunnskap om vurdering av lesing, skriving og muntlighet.
- kunnskap om lesing og skriving i det flerspråklige klasserommet

Ferdigheter
Kandidaten
- kan legge til rette for læring som utvikler elevenes literacy.
- kan bruke IKT som verktøy for å utvikle elevenes lese- og skrivekompetanse.
- kan legge til rette for undervisning som videreutvikler elevenes lese- og skrivestrategier
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset lese- og skriveopplæring og reflektere over egen praksis i lys av teorier og forskning på feltet
- kan vurdere elevenes læringsprosesser i lesing, skriving og muntlighet og gi læringsfremmende veiledning.

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan lede læringsprosesser gjennom pedagogisk tilrettelagt lesing, samtale og skriving
- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over varierte arbeidsoppgaver alene og sammen med andre
- kan bidra i utviklingsarbeid på egen skole når det gjelder lesing og skriving som grunnleggende ferdighet

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er nettbasert med samlinger. Mellom samlingene brukes digital læringsplattform aktivt, blant annet til innlevering av skriftlige arbeider, veiledning fra faglærere og kommunikasjon mellom studenter. På samlingene vil undervisningen inkludere studentframlegg, erfaringsdeling, forelesninger og verkstedpregede arbeidsformer. Gjennom hele studiet står studentenes egen skriving og refleksjon rundt sammenhengen mellom teori og praksiserfaringer sentralt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
• deltagelse i ett gruppearbeid med tilhørende muntlig fremlegg på samling
• to individuelle skriftlige fagtekster
• prøve ut en av de digitale arbeidsformene fra kurset på egne elever og modellere denne for kolleger
• deltagelse i diskusjonsforum på It’s Learning

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

VURDERING
- Individuell Vurderingsmappe

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
karakterskala: A-F

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESK2VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.