LVUT8111 - Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (5-10) emne 1 KFK

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Formålet med kurset er å øke læreres kompetanse i og forståelse for lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, med særlig fokus på mellomtrinnet. Gjennom forelesninger, skriving av refleksjonstekster og fagtekster, gruppearbeid og individuelt arbeid vil studentene oppnå bred kompetanse på området. Det faglige innholdet vil bestå av innføring i grunnleggende teorier om lesing og skriving, lese- og skrivestrategier, kartlegging og vurdering av lese- og skrivekompetanse samt grunnleggende tekstkunnskap knyttet til mellomtrinnet. Kurset vil være praksisrettet og klasseromsnært, og utprøving av nye arbeidsmåter på egen skole vil være sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidat
- kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter på mellomtrinnet
- kunnskap om teorier og nyere forskning om lese- og skriveopplæring
- kunnskap om lesing og skriving i læreplanene i alle fag
- har kunnskap om metoder og prinsipper som kan fremme elevenes lese- og skriveferdigheter
- kunnskap om kartlegging og vurdering av lese- og skrivekompetanse

Ferdigheter
Kandidat
- kan analysere læreplanen, operasjonalisere kompetansemål og planlegge lese- og skriveundervisning som skal utvikle elevenes lese- og skrivekompetanse.
- kan bruke IKT som verktøy for å utvikle elevenes lese- og skrivekompetanse
- kan vurdere elevenes læringsprosesser og gi læringsfremmende veiledning i lys av teorier og forskning på feltet.

Generell kompetanse
Kandidaten
- Kan kople teori om lese- og skrivekompetanse til egen undervisningspraksis i samsvar med gjeldende læreplan.
- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over varierte arbeidsoppgaver alene og sammen med andre
- Kan bidra i utviklingsarbeid på egen skole når det gjelder lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er nettbasert med samlinger. Mellom samlingene brukes digital læringsplattform aktivt, blant annet til innlevering av skriftlige arbeider, veiledning fra faglærere og kommunikasjon mellom studenter. På samlingene vil undervisningen inkludere studentframlegg, erfaringsdeling, forelesninger og verkstedpregede arbeidsformer. Gjennom hele studiet står studentenes egen skriving og refleksjon rundt sammenhengen mellom teori og praksiserfaringer sentralt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
• deltagelse i ett gruppearbeid med tilhørende muntlig fremlegg på samling
• to individuelle skriftlige fagtekster
• prøve ut en av de digitale arbeidsformene fra kurset på egne elever og modellere denne for kolleger
• deltagelse i digitalt diskusjonsforum

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

VURDERING
- Individuell Vurderingsmappe

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK15SP)
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere (FJLESK2VUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 ALLE

Utlevering
06.12.2017

Innlevering
18.12.2017

Vår UTS Mappevurdering 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.