LVUT8105 - Regning som grunnleggende ferdighet 1 (1-7) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

På dette emnet vil en ha hovedfokus på hva det vil si å regne og hvordan ulike utfordringer i forhold til regning krever ulike strategier. Regnestrategier, hoderegning, overslagsregning og «number sense» vil være sentrale begreper her. Arbeid med modellering og problemløsing fra de tre hovedområdene «Tall», Måling» og «Statistikk» vil inngå i studiet. En vil ta opp og drøfte hvordan regning er nødvendig for å kunne ta stilling til samfunnsspørsmål på en reflektert og kritisk måte. Emnet har også fokus på det å tolke og analysere læreplaner og kjenne til den rollen grunnleggende ferdigheter spiller i disse planene. Analyse og drøfting knyttet til nasjonale prøver i regning inngår i studiet. Det omfatter også kjennskap til hvordan prøvene lages, analyseverktøy som er utvikla og etterarbeid etter at prøvene er gjennomført.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om hva det vil si å regne og hvordan regning i ulike situasjoner ofte vil kreve ulike strategier eller ulike måter å regne på (for eksempel hoderegning, overslagsregning, bruk av kalkulator eller regning med papir og penn)
- har kunnskap om begrepet «number sense», og kjenner til den rollen dette begrepet spiller når elevene skal løse problem innenfor ulike fag, der regning inngår
- har kunnskap om den rollen regning spiller i skole og samfunn
- har kunnskap om nasjonale prøver i regning og analyseverktøy som er utviklet i tilknytning til disse prøvene

Ferdigheter
Studenten
- kan legge til rette for elevers bruk av ulike måleenheter (tid, lengde, vekt osv.) i de enkelte fagene i skolen, også måleenheter som brukes i andre land og på andre språk
- kan tolke og analysere læreplaner og kjenne til den rollen grunnleggende ferdigheter spiller i disse planene
- kan bistå i implementeringen av grunnleggende ferdigheter i planene ved egen skole generelt, og spesielt i forhold til etterarbeid etter nasjonale prøver i regning

Generell kompetanse
Studenten
- kan delta og bidra i elevers arbeid med regning innenfor ulike fag og/eller i tverrfaglige aktiviteter
- har praktisk erfaring elevers arbeid med bruk av tall, måling og statistikk i ulike fag

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som IKT-støttet, samlingsbasert deltidsstudium.
I undervisninga vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer der stor grad av studentaktivitet er sentral. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag, presentasjoner og bruk av digitale verktøy. På studiet vil det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i faglige diskusjoner om regning som grunnleggende ferdighet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• En skriftlig innleveringsoppgave
• En muntlig presentasjon
• En oppgave nært knyttet til egen praksis

Alle disse arbeidsoppdragene er obligatoriske.
Det blir ikke gitt kompenserende oppgaver dersom disse arbeidskravene ikke er godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. gjeldende studieforskrift ved NTNU.

En skriftlig, individuell case-basert hjemmeeksamen.
Case blir utdelt 14 dager før eksamen.
Alle hjelpemidler tillatt

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere (LTKFK30SP)
Regning som grunnleggende ferdighet for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere (FJREGVUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole

Det vises til enhver tid gjeldende opptaksprosedyrer gitt av oppdragsgiver.
Emnets studentkapasitet følger av avtale med oppdragsgiver eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.