LPY3900 - Masteroppgave i lærerprofesjon og yrkesutøvelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av en rapport eller artikkelsamling med en felles kappe fra en selvstendig vitenskapelig undersøkelse i siste del av studiet. Arbeider skal munne ut i en avhandling på et omfang på 60-80 sider, inkludert litteraturliste (A4, linjeavstand 1,5 Times New Roman). Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, pratiske råd om datainnsamling og dataanalyse, om forskningsetiske retningslinjer og om hvordan studien kan fremstilles skriftlig. Veiledning er derfor en obligatorisk del av det å skrive masteroppgaven.

Læringsutbytte

Studentene skal gjennom fordypning og et selvstendig forskningsarbeid få øvelse i metodisk og systematisk arbeid med en selvstendig problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning av masteroppgaven er allerede i gang etter første semester, da tildeling av veileder skjer på bakgrunn av utformet problemstilling. Emnene LPY3004 og LPY3006 (Selvvalgt teori I og II) og LPY3005 (Prosjektdesign) er emner som forbereder til skriving av masteroppgaven.


Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgave. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledning

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av masteroppgaven og en muntlig samtale rundt denne. Den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (MFAGD) - enkelte retninger
Lærerprofesjon og yrkesutøvelse (MLÆRPRO)

Forkunnskapskrav

Fullført de første to semestrene av mastergradsstudiet (60 studiepoeng). Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LPY3910 45.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.