course-details-portlet

LMN14007 - Språklige, litterære og kulturelle praksiser (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Teorier om språk - språklæring, grammatikk og språkdidaktikk
Språklig mangfold i Norge - faglige og didaktiske perspektiv
Litteratursyn, litteraturteori og litteraturdidaktikk

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har inngående kunnskaper om ulike språkvitenskapelige retninger
- har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om grammatikk og inngående kunnskap om grammatikkdidaktikk
- har inngående teoretisk og forskningsbasert kunnskap om flerspråklighet
- har inngående kunnskap om språklig variasjon og endring, den mangfoldige norske språksituasjonen og konsekvensene for norskfaget
- har inngående teoretisk og forskningsbasert kunnskap om litteratur og om ulike litteraturvitenskapelige retninger
- har inngående kunnskap om litteraturdidaktikk og om barne- og ungdomslitteraturens egenart

Ferdigheter
Kandidaten
- kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder, både faglitteratur, aktuell forskning og datamateriale fra skolen, og anvende dem i faglige resonnementer
- kan bruke relevante metodiske innfallsvinkler i norskdidaktisk forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan nyttiggjøre seg kunnskap om faglig og fagdidaktisk forskning både i egen faglig utvikling, i undervisning og i forsknings- og utviklingsarbeid.
- kan kommunisere skriftlig og muntlig om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor norskdidaktikkens fagområde, både med fagspesialister og lærere

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminaruker. Hver samling går over fire dager og dekker sentrale norskdidaktiske tema (se punktene under emneinnhold). Fordelingen av seminaruker oppgis før semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltagelse i nettklasserom.

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Tekstseminarer, diskusjoner og annen faglig samhandling er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt her. Slike aktiviteter danner også grunnlag for tilegning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Faglig refleksjonslogg eller tilsvarende i etterkant av samlingene.
Deltakelse i tekstseminar.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen:
Fagartikkel basert på empirisk arbeid
(Se studieplanen for føringer mht. valg av målform)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norskdidaktikk 1.-7. trinn (LTMAGNO1)

Kursmateriell

Kjernepensum kunngjøres på instituttets nettsider før studiestart. Noen tekster kommer i tillegg og blir spesifisert i forkant av den enkelte samling.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3601 10.0
DID3602 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 27.11.2019

Innlevering 11.12.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 01.05.2020

Innlevering 15.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU