course-details-portlet

LITT3000 - Litteraturteori og tekstforståelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker

Faglig innhold

Emnet inngår som obligatorisk del av masterstudiet i fransk og tysk, og masterstudiet i engelsk og nordisk litteratur. Undervisningen er lagt opp i samarbeid med de respektive fagseksjonene. Emnet består av en fellesdel og en fagspesifikk del. I fellesdelen gis det en innføring i sentrale litteraturteoretiske retninger etter 1900, slik som for eksempel formalisme, hermeneutikk, nykritikk, strukturalisme, psykoanalyse, feminisme, dekonstruksjon og postkolonialisme. Innholdet i den fagspesifikke delen vil variere mellom fagområdene, og det er hver fagseksjon som fastlegger detaljene.
Studenter som har tatt ALIT2201 tidligere i sitt bachelorstudium må bytte ut pensum på fellesdelen av LITT3000. Dette skyldes overlapp mellom ALIT2201 og LITT3000 fellesdel. Et alternativt pensum legges derfor opp i samråd med faglærere på LITT3000.

Læringsutbytte

Kandidaten kan:
- presentere grunnleggende estetiske og litteraturteoretiske problemstillinger
- anvende litteraturteoretiske perspektiv i sitt arbeid med litterære tekster
- diskutere og reflektere over ulike litteratur- og kulturvitenskapelige perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Obligatorisk aktivitet: Muntlig framlegg i den fagspesifikke delen av emnet. Vurderingsform: To ukers hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste
  • Muntlig framlegg i den fagspesifikke delen av emnet

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum settes opp av lærerne som underviser på emnet, og vil kunne variere noe fra semester til semester. Undervisningen vil foregå på et skandinavisk språk. Det vil bli gitt en fullstendig pensumoversikt ved semesterstart. Emnets fellesdel vil ha et pensumomfang på ca 450 sider, og består av en samling litteraturteoretiske tekster samt et oversiktsverk. Tekstene på fellesdelen leses normalt på skandinavisk eller engelsk, og undervisningsspråket er norsk eller engelsk. Den fagspesifikke delen av emnet omfatter pensumtekster av varierende omfang, avhengig av tekstenes karakter og vanskelighetsgrad. Tekstene på den fagspesifikke delen leses normalt på originalspråket, og undervisningsspråket varierer etter fagdisiplin.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LITT3001 7.5 01.09.2017
LITT3002 7.5 01.09.2017
NORD3201 15.0 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2016

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Allmenn litteraturvitenskap
  • Engelsk litteratur
  • Fransk litteratur
  • Litteraturvitenskap
  • Nordisk litteratur
  • Tysk litteratur
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 24.11.2016

Innlevering 08.12.2016

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 04.05.2017

Innlevering 19.05.2017

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU