LGU54027 - Tegnspråk 1 (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 40/100 2 timer
Utøvende aktivitet 60/100 2 timer

Faglig innhold

Studentene får grunnleggende opplæring i praktisk tegnspråk og innføring i grunnleggende teori om tegnspråk gjennom:
- Å bruke kroppen i kommunikasjon - fra gester til tegn
- Å utvikle et grunnleggende tegnforråd i norsk tegnspråk og grammatikk
- Å føre samtaler om dagligdagse tema på tegnspråk
- Å lære om forskjeller på tegnede og talte språk

Studentene får en innføring i kultur, historie og kommunikasjon med fokus på tegnspråk gjennom ulike perspektiver på:
- Hørsel og identitet
- Døves kultur og historie, før og nå
- Språktilegnelse
- Segregering, integrering, inkludering
- Selvvalgt tema

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har grunnleggende kunnskap om flerspråklighet
- har grunnleggende kunnskap om strukturer i norsk tegnspråk
- har grunnleggende kunnskap om døve og hørselshemmedes historie, kultur og livsbetingelser i samfunnet før og nå

Ferdigheter
Studenten
- forstår enkle samtaler og monologer på norsk tegnspråk
- kan føre enkle samtaler og anvende grunnleggende grammatiske strukturer og virkemidler på norsk tegnspråk
- kan identifisere enkelte grammatiske elementer i tekster på norsk tegnspråk
- kan forklare hva det betyr å være en minoritet, med særskilt fokus på døve og tunghørte
- kan presentere sin kunnskap om disse temaene til andre som ikke har denne kunnskapen

Generelle ferdigheter
Studenten
- kan delta i enkle, tegnspråklige samtaler
- kan formidle grunnleggende kunnskap om norsk tegnspråk
- kan bruke sin kunnskap og sine ferdigheter i arbeid med eller for døve og hørselshemmede

Læringsformer og aktiviteter

Språklæring skjer gjennom varierte arbeidsformer som:
- intensiv språklæring i språkbad
- dramaøvelser og rollespill
- samtaleøvelser i par og i grupper
- muntlig og skriftlig refleksjon over egen språklæring

Teoretisk arbeid om språk, kultur og historie knyttes til praksis gjennom arbeidsformer som:
- forelesninger om tegnspråkgrammatikk
- individuelt og gruppearbeid med enkel videoanalyse av eget og andres tegnspråk
- forelesninger og litteraturstudier, gruppearbeid, diskusjoner og oppgaveskriving

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Studentene skal levere inn oppgaver i tilknytning til tematikken i emnet.
Arbeidskravene kan være deltakelse i samtaleøvelser og tegnspråklige arrangement, opptak og innlevering av tegnspråklige øvelser, fremføringer og skriftlig innleveringer.
En av oppgavene skal være av fagdidaktisk karakter.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurdering:
Del 1: Praktisk eksamen: Studentene skal produsere en tekst på norsk tegnspråk.
Del 2: Skriftlig individuell eksamen

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU).
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 40/100 06.12.2017 09:00 JB30
Høst ORD Utøvende aktivitet** 60/100 01.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 40/100 09:00
Vår ORD Utøvende aktivitet 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
  • ** Eksamen finner sted i Grava på Dragvoll. Vær ute i god tid slik at du er klar når eksamen starter.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.