LGU14025 - Musikk 2 (1-7): Utøvende og skapende musikk, kultur og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Utøvende aktivitet 49/100
Mappevurdering 51/100

Faglig innhold

Musikk 2 har desse hovudkomponentane: Allsidig opplæring i musikalsk leiing og utøvande og skapande verksemd, grunnleggande innføring i ulike sider ved musikk, kultur og samfunn, innføring i kunstfagsbasert forskings og utviklingsarbeid.
Studiet dreier seg om korleis musikkfaget kan bidra til personleg vekst og danning for elevar på 1.-7. trinn, samstundes som studentane skal vidareutvikle ferdigheiter og kunnskapar i musisering og dans/rørsle, lytting og komponering.
Dei fagdidaktiske delane av musikk 2 er elles i særleg grad retta mot skolen som læringsmiljø og læringsfellesskap i eit fleirkulturelt samfunn. Sentrale tema er kulturelt og musikalsk fellesskap og læring, t.d. i det friviljuge musikklivet; uformell musikkopplæring, t.d. gjennom media og internett, og ulike former for musikalsk læringsarbeid knytt til instansar utanom skolen.
Musikk 2 omfattar norsk og internasjonal forskingsbasert kunnskap knytt til musikkopplæring for elevar på 1.-7. trinn, og relevante metodar for fagdidaktisk forskings- og utviklingsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har solid kunnskap om analoge og digitale læringsressursar og læringsmateriell som er utvikla til bruk i skolefaget på 1.-7. trinn og til uformelle læreprosessar utanom skolen, t.d. på internett, og kunne vurdere desse kritisk
- har kunnskap om kjenneteikn på eit mangfaldig og inkluderande læringsmiljø og fellesskap for musikalsk læring for trinna 1-7
- har solid kunnskap om musikkteori og om musikalsk sjanger-, komposisjons-, og formlære, og om representativ musikk frå ulike tider og i ulike kulturar
- har kjennskap til historia til profesjonsrelevante sider av musikkfaget som vitskaps- og utøvingsfag
- har kunnskap om musikk og følelseskunnskap og om ulike sider ved musikkens verknad på sinn og kropp

Ferdigheiter
- Studenten
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike læreprosessar knytt til musikk, dans/rørsle og skolekonsertar for trinna 1-7 og drøfte korleis skolen og samfunnet kan leggje til rette for slike opplevingar som del av musikkopplæring
- kan framføre et variert repertoar av song og musikk, musikalsk og uttrykksfullt, åleine, og i samspel med andre i skolen og på andre opplæringsarenaer
- kan improvisere, komponere, arrangere og produsere, utøve og leie, og framføre musikk på konsertar og i andre offentlege rom
- kan vise eit godt utvikla musikkgehør som kan danne grunnlag for musikalsk forståing, eiga musisering og skaping
- kan notere eigne komposisjonar og leggje til rette musikalsk materiale for ulike framføringsføremål og for musikkundervisning og læreprosessar på trinna 1-7
- kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i det fleirkulturelle samfunnet
- kan drøfte kva rolle uformelle opplæringsarenaer betyr for musikk- og danseopplæring av elevar på 1.-7. trinn og kva for verknad slike erfaringar kan ha for musikkopplæringa på skolen
- kan vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i teori om estetikk og kulturutvikling
- kan vurdere, analysere og delta i varierte fagdidaktiske forskings- og utviklingsprosessar
- kan gjennomføre tilpassa opplæring for elevar med ulik bakgrunn, ulike føresetnader og interesser

Generell kompetanse
Studenten
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere ei heilskapleg musikkopplæring i samarbeid med skolen sine samarbeidspartnarar og i tråd med gjeldande læreplan for grunnskolen
- kan vurdere ulike verktøy for elevvurdering i musikkfaget og samanlikne med tilsvarande for andre fagområde, og kommunisere grunnlaget for vurdering til elevar, føresette, kollegaer og skoleleiing

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformane skiftar mellom gruppeundervisning i større og mindre gruppar, førelesningar, gruppearbeid og praktisk musisering.
Studentane skal:
- jobbe med praktiske disiplinar og utvikle kunnskap og ferdigheiter i musisering, samspel, komposisjon, arrangering, musikkforståing, leiing og formidling.
- opparbeide kunnskap om ulike muikksjangrar, musikken sin verdi i samfunnet, og gjere seg kjent med kompositoriske virkemiddel i de ulike historiske epokar.
- Jobbe med fagdidaktiske metoder særskilt tilrettelagt for elevar på 1.-7.trinn

Stor grad av eigeninnsats er nødvendig. Studentane vil få rettleiing på deler av arbeidet individuelt og gruppevis. Det vert lagt vekt på ei prosessorientert undervisning med studentaktive arbeidsformer med det musiske og skapande i sentrum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• 4 komposisjons-/arrangeringsoppgåver.
• Ei oppgåve i musikkorientering
• Ei skriftleg oppgåve som omhandlar musikk som reiskap i eit inkluderande læringsfellesskap i eller utanfor skulen.
• Ei gruppeoppgåve med framsyning av rørsle/dans basert på eigen koreografi til eit tildelt musikkstykke.
• Ein ekskursjon

Oppmøte til undervisning er obligatorisk for aktivitetar som krev samhandling:
• Øving og skaping til obligatorisk gruppeoppgåve i dans/rørsle, 16 timar
• Førebuing og utprøving av komposisjonsoppgåve i gruppe, 32 timar
For- og etterarbeid i samband med praksis, 16 timar
Gruppeframlegg og individuelle testar, 6 timar

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Eksamen:
Del 1: Praktisk eksamen i musisering:
Gruppeeksamen med individuell karakter der instrumental og songleg ferdigheit og allsidigheit i ein samspelsituasjon blir vurdert.
Valg av konsertform og formidlingevne har også innverknad på vurderingsgrunnlaget.
Ved praktisk eksamen kan tekstar, partitur, eigne og avdelinga sine musikkinstrument nyttast.

Del 2: Individuell mappe med 2 bidrag
Krav til innhald og omfang av mappa:
1. Ein eigen komposisjon
2. Ei skriftleg oppgåve som omhandlar musikk som reiskap i eit inkluderande læringsfellesskap i eller utanfor skulen.
Ved mappeeksamen er alle hjelpemiddel tilletne.

Både del 1 og del 2 arrangeres i emnets 2.semester.
Begge vurderingsdeler må være bestått for å få bestått i emnet.

Ny/utsett eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldande studieforskrift.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU).
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Utøvende aktivitet 49/100
Høst UTS Mappevurdering 51/100
Vår ORD Utøvende aktivitet 49/100
Vår ORD Mappevurdering 51/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.