LGU14016 - Internasjonalt samarbeid - Perspektiv på læreryrket (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 49/100
Mappevurdering 51/100

Faglig innhold

Emnet starter med en introduksjon ved NTNU, og etter 2-3 uker reiser studentene til lærerutdanningsinstitusjonen i Zambia (i første omgang i Livingstone eller Mongu) og blir der i 3-4 måneder. Her vil de følge undervisningen i ett (eventuelt to) fag ved lærerutdanningen.

Mens studentene er i Zambia, vil de dels bli fulgt opp av en mentor ved lærerutdanningen der og dels av en veileder fra NTNU. Veilederen fra NTNU vil følge opp studentene ved et kortere opphold i Zambia, mens den kontinuerlige kommunikasjonen med veileder vil i hovedsak skje via Internett (It¿s learning) eller samtaler på billedtelefon (Skype).
Vurderingen i studiet gjennomføres etter at studentene er kommet tilbake til Norge og baseres på en mappe og en muntlig eksamen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskaper om historie og kultur i Afrika sør for Sahara
- har gode kunnskaper om hva som sentrale trekk i skole og lærerutdanning i landet der de gjennomfører en stor del av studiet på emnet
- har kunnskap om elevenes skole- og oppvekstsituasjon i Zambia
- har kunnskap om undervisningsmetoder og læringskultur i dette landet, spesielt i det faget eller de fagene studenten har et spesielt fokus på
- har kunnskaper om språksituasjonen i landet og hvordan denne påvirker læringskulturen og forståelsen i fagene

Ferdigheter
Studenten
- kan sammenligne og vurdere forskjeller og likheter mellom norsk og zambisk skolesystem og læringskultur
- kan gjennomføre et undervisningsopplegg i et bestemt fag ved en grunnskole i Zambia og presentere og dokumentere arbeidet med dette opplegget
- kan gjennomføre samarbeidsprosjekter og diskutere og evaluere prosjektene sammen med lærerstudenter i Zambia

Generell kompetanse
Studenten
- kan presentere sine erfaringer fra Zambia for medstudenter og ansatte ved NTNU når de er tilbake i Trondheim etter oppholdet i Zambia
- kan fungere som ressursperson i forhold til internasjonalt samarbeid i skolen

Læringsformer og aktiviteter

I undervisninga vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer der stor grad av studentaktivitet er sentral. Arbeidsformene vil blant annet omfatte diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid, praksisoppdrag, presentasjoner og bruk av digitale verktøy. Å undervise ved en skole med ofte fundamentalt andre rammevilkår enn i Norge, vil kreve evne til tenke nytt og reflektere over metoder og arbeidsmåter vi bruker i norsk skole. Studiet på dette emnet vil i stor grad utfordre studentene på dette feltet, både ved lærerutdanningen i Zambia og ved skolene der studentene har sin praksis og gjennomfører sine prosjekter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Underveis i studiet er det lagt inn obligatoriske arbeidskrav – både skriftlige, muntlige og digitale. Studiet har følgende obligatoriske krav:
• To muntlige presentasjoner
• En skriftlig logg
• 1 digital innlevering

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Eksamen:
Del 1. Mappe som skal ha følgende bidrag:
• Beskrivelse og refleksjon knyttet til oppholdet ved en lærerutdanning i Zambia
• Sammenlignende analyse mellom Norge og Zambia i forhold til oppleggene i faget studentene har som hovedfokus
• Fordypningsoppgave knyttet til utviklingsarbeidet de gjennomfører ved praksisskolen i Zambia

Del 2. Individuell, muntlig eksamen

Begge eksamensdelene må være vurdert til bestått for å få bestått karakter i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag (LTGLU1-7R)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen
Adgangsbegrensning, maks 12

Kursmateriell

Pensum vil være tilgjengelig på Blackboard ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 49/100
Høst UTS Mappevurdering 51/100
Vår ORD Muntlig eksamen 49/100
Vår ORD Mappevurdering 51/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.