course-details-portlet

LGU13010 - Kunst og håndverk 2 (1-7)

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Utøvende aktivitet 51/100
Skriftlig eksamen 49/100 6 timer
Hjemmeeksamen 49/100 6 timer

Faglig innhold

Kunst og håndverk 2 (1-7) bygger på kunst og håndverk 1 (1-7) og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets visuelle og materielle kulturforankring. Gjennom studiet skal studenten videreutvikle egen praktisk ferdighet i faget og få erfaring med et utvalg av materialer og arbeidsmåter som gir læringsutbytte i forhold til læreplan for grunnskolen med særlig vekt på trinnene 1-7. Forholdet mellom læreplan og praksis problematiseres gjennom kritisk gransking av oppgaver, undervisning, veiledning og vurdering.

Emnet skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Emnet består av seks områder:
Bilde, skulptur, design, arkitektur, kunst- og formkultur og fagdidaktikk.
Områdene bygger på og er en videreføring av arbeidet i kunst og håndverk 1 (1-7). Gjennom arbeid med områdene videreutvikler studenten egen kompetanse i faget i dybde og bredde.

Bilde er utforsking av bilde som visuelt, estetisk og kommunikativt uttrykk. Praktisk arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlegges. Form, farge, komposisjon og symbolbehandling er sentrale tema.

Skulptur omfatter utforsking av og arbeid med skulptur som estetisk, visuelt, taktilt og kommunikativt uttrykk - både gjennom ulike typer skulptur, installasjon og landskapskunst.

Design utfordrer til arbeid med problemstillinger knyttet til design og hverdagsestetikk. I arbeidet med å skape gjenstander som primært dekker praktiske behov, jobber vi med egnede materialer og teknikker.

Arkitektur fokuserer på opplevelse av inne- og uterom som påvirker vår hverdag samt kunnskap om lokal byggeskikk og nasjonale stilretninger. Undersøkende og skapende arbeid knyttes til nærmiljøet. Gjennom tegning og bygging av ulike typer modeller, økes bevissthet om tredimensjonale rom.

Kunst og formkultur fra oldtid til i dag, med særlig fokus på oldtid til rokokko i norsk og internasjonal kunst, design og arkitektur er en av hovedkildene i studiet. Området gir grunnlag for planlegging av undervisning, opplevelse og utvikling av kunnskaper og bevissthet om ulike perioders og kulturers formuttrykk. Gjennom utforsking av ulike kulturuttrykk kan en se seg selv og andre i en historisk og kulturell sammenheng.

Fagdidaktikk er integrert i faget og tar for seg organisert læring i kunst og håndverk, relevans og legitimering som allmenndannende fag i skolen. Studenten skal arbeide med praktiske, skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
· har kunnskap om bildekunst, skulptur, design og arkitektur og hvordan disse temaene kan brukes i arbeid med barn i 1-7 trinn
· har kunnskap om bilder som språklige uttrykk, barns bruk av bilder og symboler som en måte å forstå sin omverden på, og kjennskap til arbeidsmåter i begynneropplæringen som støtter barns bildespråklige læring
· har kunnskap hvordan ulike uttrykksformer kan stimulere til barns lek og kreativt skapende arbeid
· har kunnskap om barns romlige lek og hvordan denne kan knyttes til arbeid med arkitektur i nærmiljøet
· har kunnskap om lærings- og erkjennelsesformer knyttet til kunst og håndverk som estetisk skapende, praktisk handlende og visuelt kommunikativt fag
· har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som virker inn på utviklingen av barns formspråk, identitet og kreativitet

Ferdigheter
Studenten
· kan velge ut og utnytte materialers bruksegenskaper og estetiske uttrykkskvaliteter i praktisk skapende arbeid og utøve bevisst skjønn ved bruk av estetiske virkemidler
· kan bruke metoder for problemløsning i faget og inspirere elevene til å utforske egne ideer i møte med materialer, teknikker og arbeidsmåter i faget
· kan analysere og vurdere kunst og hverdagsestetikk og sette ulike kulturuttrykk inn i en kunsthistorisk sammenheng
· kan være bevisst sin rolle som kulturformidler og bruke nærmiljø, museer og samlinger i elevers læringsarbeid og eget skapende arbeid
· kan benytte ulike skrifttyper og layout i egen og andres visuell kommunikasjon
· kan bruke fagspråk sikkert og funksjonelt, og veilede elever i utviklingen av fagbegreper i arbeidet med bilder, skulptur, design og arkitektur
· kan planlegge og organisere læring i kunst og håndverk med utgangspunkt i elevenes livsverden og fremme samarbeid og likestilling mellom kjønn og kulturer
· kan lage lokale planer for kunst og håndverk og utnytte relevant teori i arbeid med tilpasset opplæring for elever med spesielle evner, interesser eller utfordringer
· kan beskrive måloppnåelse i kunst og håndverk, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring
· kan vurdere kvalitet og velge læremidler knyttet til gjennomføring av undervisning i kunst og håndverk
· kan vurdere estetiske kvaliteter i skolens inne- og uterom
· kan organisere hensiktsmessige verksteder for undervisning i kunst og håndverk tilpasset barnetrinnet
· kan arbeide to og tredimensjonalt med digitale verktøy

Generell kompetanse
Studenten
· kan stimulere til opplevelse, skapende uttrykk og refleksjon og veilede eleven i arbeidsmetoder som fremmer kreativitet og nyskaping
· kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring i kunst og håndverksfaget
· kan bruke gjeldende læreplaner for grunnskolen som utgangspunkt for faglig utviklingsarbeid med en systematisk og forskningsmessig tilnærming og kjenne normer for ansvarlig bruk av innsamlet informasjon

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er harmonisert med arbeidsmåtene i gjeldende læreplan for grunnskolen. Teoriundervisning vil hovedsakelig skje i samlet gruppe, mens praktisk undervisning foregår i mindre grupper. Det praktiske individuelle arbeidet i materialene vil foregå på verkstedene under lærerstyrt veiledning.

Det kreves en betydelig arbeidsinnsats gjennom selvstudium organisert i egne perioder hvor studentene arbeider med oppgaver i forlengelse av selvvalgte problemstillinger. Studiet vil bestå av en veksling mellom eget praktisk skapende arbeid, møte med kunst og formkultur, teoretiske studier og samarbeid med praksisfeltet. Refleksjon og medstudentrespons rundt eget og andres arbeid står sentralt.

Studentene skal arbeide med en fordypningsoppgave som har et omfang på en fjerdedel av studiet. Fordypningen vektlegger utforskende og praktisk skapende arbeid innen et selvvalgt område. Utgangspunktet for arbeidet kan være et tema, en epoke eller et kunstverk, et målområde, et eller flere materialer, teknikk/utstyr, estetiske virkemidler og lignende.

Eget skapende arbeid og tilhørende referansemateriale knyttes til didaktisk refleksjon. Arbeidet skal dokumenteres med en skriftlig rapport som inngår i vurderingen.
Studentene skal arbeide med faglige og dagsaktuelle problemstillinger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser kan skje gjennom for eksempel analoge eller digitale logger.

Flere mindre ekskursjoner til utstillinger og samlinger i Trøndelagsfylkene kan være viktig innhold i studiet. I tillegg arrangeres en ekskursjon i 3-5 dager til en europeisk storby. Ved fravær fra studietur/ekskursjon blir det gitt kompensatorisk arbeid. 

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• En praktisk-estetisk oppgave innenfor et avtalt tema som skal presenteres i form av en utstilling Følgende aktiviteter har

obligatorisk oppmøte:
• Innføring og oppsummering i bilde, skulptur, design og arkitektur
• Inntil 3 ekskursjoner Ved fravær fra ekskursjon blir det gitt kompensatorisk arbeid.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurdering
Del 1 Skriftlig individuell eksamen.
Tillatte hjelpemidler: Læreplanen i kunst og håndverk (LK06). Kandidaten er selv ansvarlig for å medbringe hjelpemidlet til skriftlig eksamen.

Del 2 Individuell utstilling av skapende arbeider fra områdene bilde, skulptur, design og arkitektur. Den skriftlige og praktiske delen av fordypningsoppgaven er del av utstillingen. Det vil bli trekk i karakter hvis ikke alle oppgavene er levert til utstilling.

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.
Alle delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Den kan også søkes opp på Innsida.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Utøvende aktivitet (1) 51/100 04.12.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 49/100 04.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Utøvende aktivitet 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 49/100 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamen blir 04.12.2020. Datoen er generell. Du vil få tildelt individuelt oppmøtetidspunkt senere.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU