LGU13004 - Kroppsøving 2 (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 0/100 Bestått/Ikke bestått
Praktisk eksamen 0/100 Bestått/Ikke bestått
Oppgave 49/100 1 semestre Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 51/100 Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Kroppsøving 2 bygger på, og er en videreutvikling av innholdet i, kroppsøving 1 med vekt på fordypning i et utvalg av bevegelsesaktiviteter og arbeidsmåter. Fagets legitimering og historie utdypes, og det arbeides med å se kroppsøving i tverrfaglige sammenhenger i skolen. I emnet inngår kunnskap om og erfaring med forskning og utviklingsarbeid knyttet til begynneropplæring og kroppsøving i de første sju trinnene i grunnskolen. Faget skal formidle og engasjere studentene til å arbeide med fysisk aktivitet i skolen med ulike metoder og arbeidsformer der de vitenskapelige arbeidsformer vektlegges. Kroppsøving 2 skal med ulike utforskende læringsprosesser fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Fagdidaktikken i emnet bygger for en stor del på en eksemplarisk og praktisk tilnærming. Studentene får erfaring med utprøving av ulike bevegelsesaktiviteter og varierte arbeidsmåter egnet til å fremme kroppslig utvikling, læring, kreativitet og bevegelsesglede for alle elever. Kjennskap til alderstypiske trekk og samarbeid med praksis om å møte eleven og elevgrupper i kroppsøving er av vesentlig betydning for å nå målsetningene i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om kroppsøvingsfagets utvikling og legitimering
- har kunnskap om vurdering og dokumentasjon av læring i lys av kroppsøvingsfagets egenart
- har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøving
- har kunnskap for å utvide eget repertoar av aktiviteter og arbeidsmåter med tanke på undervisning i kroppsøving
- har kunnskap om trening, treningsprinsipper og treningsledelse egnet for ulike aldersgrupper
- har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av kroppslige og idrettslige ferdigheter

Ferdighet
Studenten
- kan videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i leik, idrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer med tanke på undervisning i kroppsøving
- kan vurdere bevegelsesmiljøer, aktivitet og trening egnet for ulike aldersgrupper og kunne skape gode læringssituasjoner
- kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forskning med sikte på å forbedre undervisning og læring i kroppsøving
- kan gjennomføre forsøks- og utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse i kroppsøving
- kan utvide eget repertoar av aktiviteter og arbeidsmåter knyttet til egen lærerkompetanse i kroppsøving
- kan anvende ulike digitale verktøy for å samle inn, bearbeide, presentere informasjon innenfor kroppsøvingsfaget
- kan utvikle mål for opplæringa og anvende læringsfremmende vurdering av elevens måloppnåelse

Generell kompetanse
Studenten
- kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving
- kan bidra til nytenking og innovasjon i faget kroppsøving
- kan arbeide med fair play i et kroppsøvings- og samfunnsperspektiv
- kan reflektere omkring kroppsøving som del av norsk kultur og i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

I undervisningen vil det bli benyttet et bredt spekter av arbeidsformer og læringsaktiviteter. Studentaktive arbeidsformer er sentralt i faget, og studentenes deltakelse vil være viktig for å gjennomføre aktivitetene. Det vil være noen forelesninger i sentrale tema, mens mye av undervisningen vil bestå av praktisk aktivitet med felles refleksjon omkring egne og andres erfaringer. Noe arbeid vil være individuelt, noe vil være gruppearbeid i ulike former og med varierende gruppesammensetning. Noe av undervisningen foregår på studiestedet, mens andre deler foregår utenfor studiestedet og på egnede arenaer. Møte med elever i praksis og kroppsøvingssammenheng utover vanlig praksis er en viktig del av studiet. Studentene skal i dette emnet bruke digitale verktøy interaktivt slik at de selv skal kunne ta i bruk slike som hjelpemiddel i sin undervisning på en reflektert måte.

Noe av undervisningen foregår utenfor lærestedet og studentene må påregne å reise til andre undervisningssteder, for eksempel skisteder og ekskursjonsområder. Det vil derfor være noe ulik undervisningsbelastning fra uke til uke. Semesterplanen angir når undervisningen finner sted. Kostnader knyttet til ekskursjoner osv må dekkes av studentene selv.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- Ett didaktisk arbeid knyttet til planlegging og gjennomføring av undervisning i friluftsliv.
- Et didaktiske arbeid knyttet til planlegging og gjennomføring av selvvalgt undervisning.
- En skriftlig oppgave knyttet til læringsteoorier.
- Planlegge og gjennomføre inntil 5 workshoper
- 80% obligatorisk studiedeltaking i ulike tema.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Del 1. Skriftlig gruppeoppgave om kroppslig læring. Oppgaven kan unntaksvis leveres individuelt.
Del 2. Individuell praktisk/muntlig fagdidaktisk eksamen.
Eksamen består av en undervisningssituasjon som studentene skal redegjøre for muntlig i tillegg til pensumsrelevante spørsmål. Karakteren er individuell.
Del 3. Ekskursjon med muntlig framlegg i gruppe. Dette inkluderer også forarbeid og etterarbeid i forbindelse med ekskursjonen.
Del 4. Ekskursjon alpint med overnatting(er), inklusive praktisk-muntlig framlegg.

Alle delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU (jfr. studieforskriften ved NTNU).
Adgangsbegrensning, maks 35

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU. Tildeling av emne skjer gjennom ordinært arrangert emnevalg. Retten til å ta emner begrenses av studieprogrammets omfang i studiepoeng.
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende ved NTNU

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 0/100
Høst UTS Oppgave 49/100 09:00
Høst UTS Muntlig eksamen 51/100
Vår ORD Praktisk eksamen 0/100
Vår ORD Oppgave 49/100

Utlevering
25.04.2018

Innlevering
09.05.2018

09:00
Vår ORD Muntlig eksamen 51/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.