LGU12012 - Samfunnsfag 1 (1-7) emne 2: Samfunn, kultur og sosial ulikhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 49/100 HJELPEMIDD
Skriftlig eksamen 51/100 6 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Samfunnsfag 1 (1-7) inneholder utvalgte elementer fra geografi, samfunnskunnskap (sosiologi og statsvitenskap), lokal historie og samfunnsfagdidaktikk. Emnet skal gi en bred forståelse av samspillet mellom mennesker, grupper og samfunn i ulike tidsperioder og i ulike deler av verden. Studentene må forstå betydningen av naturgrunnlaget, næringsveier, bosettingsmønstre har bidratt til å skapt ulike samfunnsforhold. Studenten skal arbeide med ulike teorier om makt, om lag- eller klassedeling og kan forstå og tolke samfunnsfenomen ved hjelp av ulike modeller og perspektiver. Forståelse og bruk av lokal- og regional historie som disiplin og hvordan den kan brukes 1.-7. trinn, vil bli vektlagt. Faget skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- om landskapsformene i dagens Norge og om hvordan man kan bruke slik kunnskap i opplæringen
- om naturgrunnlaget, næringsveier, bosettingsmønstre og miljø
- om barns rettigheter, demokrati, politiske og økonomiske deltakelse
- kjennskap til ulike teorier om makt, om lag- eller klassedeling og kan forstå og tolke samfunnsfenomen ved hjelp av ulike modeller og perspektiver.
- kunnskap om lokal- og regional historie som disiplin og om hvordan denne kan brukes i opplæringen

Ferdigheter
Studenten
- kan tilrettelegge for opplæring i geografi, historie og samfunnskunnskap tilpasset ulike grupper elever og individuelle behov
- kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
- kan bidra til å utvikle elevenes muntlige ferdigheter gjennom øving i møtedeltakelse, debatter og andre muntlige aktiviteter i faget
- kan bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen og bidra til at elevene kan forholde seg kritisk til digitale medier
- kan arbeide med samfunnsverdier og holdninger i grunnskolens samfunnsfag
- kan kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen
- kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt og globalt perspektiv, med vekt på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper

Generell kompetanse
Studenten
- kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
- kan reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
- kan kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn
- har innsikt og kunnskap om barns forståelse av faget

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i faget gis som forelesninger, studentseminarer med eller uten faglærers deltakelse og som oppgaveløsninger og diskusjoner i full studentgruppe samt deltakelse på ekskursjoner. Utgifter i forbindelse med ekskursjoner må studentene beregne å betale selv. Studentene må også løse oppgaver individuelt og i grupper. Seminarer med studentpresentasjoner og tilbakemeldinger på innleverte obligatoriske fagtekster er en viktig arena knyttet til emnet i faget.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- oppmøte på inntil to ekskursjoner,
- godkjent innlevering av en fagdidaktisk oppgave gitt i forbindelse med praksis og
- innlevering av to individuelle fagtekster. Det skal leveres et førsteutkast for hver fagtekst. Studentene skal gi respons på hverandres fagtekster i grupper. Både førsteutkast, respons og endelig innlevering m/refleksjonsnotat inngår i den obligatoriske aktiviteten.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurdering:
Del 1: Mappevurdering av en av de to fagtekstene som ble godkjent som obligatorisk arbeidskrav. Innlevering skjer etter at tilbud om veiledning er gitt og etter at teksten er bearbeidet.

Del 2: Individuell skriftlig eksamen
Godkjente hjelpemidler ved eksamen er læreplan i samfunnsfag LK06, kalkulator A og godkjente atlas (de som står i pensumlista).

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Mappevurdering 49/100 HJELPEMIDD
Høst UTS Skriftlig eksamen 51/100 HJELPEMIDD 02.12.2017 09:00
Vår ORD Mappevurdering 49/100 HJELPEMIDD
Vår ORD Skriftlig eksamen 51/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.