course-details-portlet

LBAS1004 - Digital kompetanse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer ALLE

Faglig innhold

Emnet bygger på og videreutvikler kunnskapene fra emnet Forvaltningssystemer for arkiv og samling. Her får studentene en mer grunnleggende forståelse for dokumenasjonsforvaltningens oppgaver og rolle i en digital arbeidshverdag, og de får også arbeide praktisk med oppgaver innen dokumentasjonsforvaltning som journalføring.

Undervisningen omfatter videre digital samlingsforvaltning i museene.

I emnets informatikkdel gis det en bredere innføring i web-utvikling og teamarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- kjenner den grunnleggende virkemåten til lokale nettverk og internett
- kjenner til standarder for arkivdanning og samlingsplanlegging
- har kunnskaper om sakssystemer i saksbehandling i arkivdanning og samlingsplanlegging
- kan forklare hvordan grafikk og multimedia behandles av datamaskinen
- forstår grunnleggende HTML og CSS og begrepene virtualisering og cloud computing
- kjenne til trusler og tiltak knyttet til datasikkerhet

Ferdigheter
Studenten
- kan bidra til gode rutiner og praksis i arkiv- og dokumentasjonsvirksomhet
- kan lese og forstå hvordan et HTML-dokument er bygd opp, og gjøre enkel editering av koden
- kan enkel bruk av et gitt publiseringssystem for publisering av innhold på internett
- kan skrive prosessdokumentasjon som timelister, ukerapporter, møteinnkalling og møtereferat, samt sette opp en arbeidskontrakt mellom teammedlemmer
- kan drive elektronisk journalføring

Generell kompetanse
Studenten
- kan arbeide selvstendig med faglige oppgaver innenfor arkiv- og dokumentasjonssentre i forvaltning og privat virksomhet
- kan velge egnede samarbeidsverktøy og bruke slike verktøy til å løse oppgaver i fellesskap (teamarbeid) med andre
- kan redegjøre for hvordan man etablerer og gjennomfører prosjekter
- kan anvende grunnleggende kunnskap om teamsamarbeid og teamutvikling
- forstår prinsippene for elektronisk saksbehandling

Læringsformer og aktiviteter

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og gruppe- og oppgaveseminarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV:
- Kvalifiseringsoppgave
- 3 IKT-sumulert øvinger

Om kvalifikasjonsoppgaven ikke godkjennes første gang, får studenten en uke på seg til å levere ny og forbedret besvarelse.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU